☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Świnoujście
Herb PUP Świnoujście

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK
  do Uchwały Rady Miasta Świnoujścia 
nr LXIII/490/2006 
z dnia 29.06.2006r.

 

 


STATUT
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWINOUJŚCIU

 

 


Rozdział I
Postanowienia ogólne

 


§ 1.


Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu , zwany dalej Urzędem Pracy, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 z póżn. zm.),
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
3) innych przepisów prawa,
4) niniejszego Statutu.

 

§ 2.

 

1. Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną Miasta Świnoujścia , posiadającego status miasta na prawach powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
2. W rozumieniu  ustawy o finansach publicznych  Urząd Pracy jest jednostką budżetową Miasta Świnoujścia.
3. Urząd Pracy nie posiada osobowości prawnej.

 

§ 3.

 

1. Obszarem działalności  Urzędu Pracy jest  miasto  Świnoujście.
2. Urząd Pracy ma siedzibę w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego  Nr 1.
3. Urząd Pracy może używać skrótu  PUP w Świnoujściu.

 


§ 4.

 

 Zwierzchnictwo nad Urzędem  Pracy sprawuje Prezydent Miasta Świnoujścia.


 

 

Rozdział II
Zadania Urzędu Pracy

 


§ 5.

 

1. Urząd Pracy wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m. Świnoujścia, jako miasta na prawach powiatu, w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,   w szczególności:
1) udziela pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
2) rejestruje bezrobotnych i poszukujących pracy,
3) przyznaje i wypłaca zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia,
4) inicjuje, organizuje i finansuje usługi i instrumenty rynku pracy oraz projekty lokalne i inne działania na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
5) wdraża instrumenty rynku pracy,
6) inicjuje i realizuje przedsięwzięcia mające na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
7) inicjuje i wspiera tworzenie klubów pracy,
8) realizuje zadania wynikające z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES.
2. Urząd Pracy wykonuje ponadto zadania wynikające z innych ustaw,  w tym w zakresie:
1)  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia  osób niepełnosprawnych, 
2) zgłaszania do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych osób  bezrobotnych i opłacania składek za te osoby,
3)  wynikającym z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.


 

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie  Urzędem  Pracy

 

§ 6.


1. Urzędem Pracy kieruje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, zwany  w dalszej treści Dyrektorem.
2. Dyrektora , wyłonionego w drodze konkursu,  powołuje  Prezydent Miasta  Świnoujścia.
3. Prezydent Miasta Świnoujścia odwołuje Dyrektora  po  uzyskaniu  zgody Powiatowej Rady Zatrudnienia.
4. Dyrektor kieruje Urzędem Pracy przy pomocy zastępcy i głównego księgowego.
5. Urząd Pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych w Urzędzie Pracy pracowników.

 

§ 7.


 

 
1. Sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej,  w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,  załatwia  Dyrektor w imieniu Prezydenta Miasta Świnoujścia ,  na podstawie  pisemnego upoważnienia Prezydenta.
2. Prezydent Miasta Świnoujścia może upoważnić Dyrektora do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Świnoujście – Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Urzędu Pracy i do zawierania umów w tym zakresie.
 

 

§ 8.


1. Nadzór nad działalnością samorządu powiatu realizującego zadania przy pomocy Urzędu Pracy, w zakresie określonym ustawą, należy do Wojewody Zachodniopomorskiego.
2.Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez Prezydenta Miasta Świnoujścia.

 

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Urzędu Pracy


 

§ 9.


1. Urząd Pracy prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu Pracy jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
3. Urząd Pracy prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

 

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe


§ 10.

 


Zmiana  Statutu Urzędu Pracy dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
 

Wytworzył:
Katarzyna Krempeć
Udostępnił:
Katarzyna Krempeć
(2006-07-19 11:50:46)
Ostatnio zmodyfikował:
. .
(2012-03-20 10:00:18)
 
 
ilość odwiedzin: 553323

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X