☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Świnoujście
Herb PUP Świnoujście

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia o zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

  

Świnoujście: Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie szkolenia Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej
Numer ogłoszenia: 281480 - 2009; data zamieszczenia: 17.08.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2 A, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, faks 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie szkolenia Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowy Urzędzie Pracy w Świnoujściu, organizowanego w ramach projektu Kierunek Praca i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres usługi szkoleniowej powinien obejmować w szczególności: 1)liczbę godzin szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 100 godzin, w tym 46 godzin zajęć teoretycznych oraz 54 godziny zajęć praktycznych, 2)czas trwania szkolenia - 5 dni w tygodniu, min. 6 godzin dziennie z tym, że 1 godzina zegarowa (60 minut) obejmuje 45 minut zajęć dydaktycznych i 15 minut przerwy, 3)termin wykonania zamówienia - wrzesień 2009r., 4)miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia, 5)uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, 6)uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia zaświadczeń oraz certyfikatów opatrzonych oznakowaniem zgodnym z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki wydanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dnia 04 luty 2009r. oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowa Strategia Spójności 2007, potwierdzających ukończenie szkolenia, 7)zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku (ciastka, kawa, herbata, woda itp.)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 11812.80 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Kierunek praca realizowany w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL..

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BLUE HOUSE S.C. Anna Łągwa i Sławomir Krakowski, Plac Wolności 6, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 11812.80
 • Oferta z najniższą ceną: 0 oferta z najwyższą ceną: 0
 • Waluta: PLN.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Świnoujście: Zamówienie z wolnej reki na przeprowadzenie szkolenia Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Numer ogłoszenia: 273032 - 2009; data zamieszczenia: 10.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2 A, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, faks 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej reki na przeprowadzenie szkolenia Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu, organizowanego w ramach projektu Kierunek Praca i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres usługi szkoleniowej powinien obejmować w szczególności: 1)liczbę godzin szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 130 godzin, w tym 83 godziny zajęć teoretycznych oraz 47 godzin zajęć praktycznych, 2)czas trwania szkolenia - 5 dni w tygodniu, min. 6 godzin dziennie z tym, że 1 godzina zegarowa (60 minut) obejmuje 45 minut zajęć dydaktycznych i 15 minut przerwy, 3)termin wykonania zamówienia - sierpień 2009r., 4)miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia, 5)uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, 6)uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia zaświadczeń oraz certyfikatów opatrzonych oznakowaniem zgodnym z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki wydanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dnia 04 luty 2009r. oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowa Strategia Spójności 2007, potwierdzających ukończenie szkolenia, 7)zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku (ciastka, kawa, herbata, woda itp.)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 8450 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Kierunek praca w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości HOSSA Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp, Kasprowicza 4, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 8450
Oferta z najniższą ceną: 0 oferta z najwyższą ceną: 0
Waluta: PLN.
 

 

........

Świnoujście: Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie szkolenia Pracownik budowlany robót wykończeniowych.
Numer ogłoszenia: 235440 - 2009; data zamieszczenia: 13.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2 A, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, faks 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie szkolenia Pracownik budowlany robót wykończeniowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Pracownik budowlany robót wykończeniowych dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowy Urzędzie Pracy w Świnoujściu, organizowanego w ramach projektu Kierunek Praca i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres usługi szkoleniowej powinien obejmować w szczególności: 1)liczbę godzin szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 150 godzin, w tym zajęć teoretycznych 48, praktycznych 102, 2)czas trwania szkolenia - 5 dni w tygodniu, min. 6 godzin dziennie z tym, że 1 godzina zegarowa (60 minut) obejmuje 45 minut zajęć dydaktycznych i 15 minut przerwy, 3)termin wykonania zamówienia - sierpień 2009r., 4)miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia, 5)uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych 6)uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia zaświadczeń oraz certyfikatów opatrzonych oznakowaniem zgodnym z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki wydanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dnia 04 luty 2009r. oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowa Strategia Spójności 2007, potwierdzających ukończenie szkolenia, 7)zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku (ciastka, kawa, herbata, woda itp.)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.12.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 23500 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Kierunek Praca Poddziałane 6.1.3 PO KL..
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie, ul. Rybaki 13, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 23500
Oferta z najniższą ceną: 0 oferta z najwyższą ceną: 0
Waluta: PLN.

Świnoujście: Zamówienie z wolnej reki na przeprowadzenie szkolenia Język niemiecki
Numer ogłoszenia: 61645 - 2009; data zamieszczenia: 10.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2 A, Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, faks 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej reki na przeprowadzenie szkolenia Język niemiecki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę usługi szkolenia Język niemiecki, w zakresie nauki słownictwa związanego z pracą w hotelarstwie, dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 8000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    * Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    * Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy Cechu Rzemiosł Różnych, ul. Boh. Września 4, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    * Cena wybranej oferty: 8000
    * Oferta z najniższą ceną: 0 oferta z najwyższą ceną: 0
    * Waluta: PLN.

 

 

 

......

Świnoujście: Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie szkolenia Obsługa konsumenta
Numer ogłoszenia: 60255 - 2009; data zamieszczenia: 08.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2 A, Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, faks 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie szkolenia Obsługa konsumenta.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę usługi szkolenia Obsługa konsumenta, w zakresie m.in. komunikacji interpersonalnej, obsługi kas fiskalnych, obsługi terminala kart płatniczych, obsługi klienta, elementów wizażu i stylizacji, przygotowywania bankietów, zasad bezpieczeństwa żywności HACCP, dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Kierunek praca Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 12000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Kierunek praca w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ZSB w Szczecinie, Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 12000
Oferta z najniższą ceną: 0 oferta z najwyższą ceną: 0
Waluta: PLN.

 

 

.............

Świnoujście: Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie szkolenia Pracownik budowlany
Numer ogłoszenia: 89852 - 2009; data zamieszczenia: 02.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2 A, Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, faks 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie szkolenia Pracownik budowlany.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez usługi szkolenia Pracownik budowlany, w zakresie m.in. szpachlowania, malowania, tapetowania i bhp, dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Kierunek praca Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.12.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 16000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Kierunek praca w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie, Rybaki 13, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 16000
Oferta z najniższą ceną: 0 oferta z najwyższą ceną: 0
Waluta: PLN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Świnoujście: Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie szkolenia Glazurnik posadzkarz
Numer ogłoszenia: 89888 - 2009; data zamieszczenia: 02.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2 A, Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, faks 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie szkolenia Glazurnik posadzkarz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia Glazurnik posadzkarz, w zakresie m.in. czytania dokumentacji, przygotowywania materiałów do podłoża, korzystania z maszyn i sprzętu, przygotowania frontu robót, rodzajów okładzin i posadzek, naprawy i renowacji zabytków, oraz bhp, dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Kierunek praca Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.12.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 18500 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Kierunek praca w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL..
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie, Rybaki 13, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 18500
Oferta z najniższą ceną: 0 oferta z najwyższą ceną: 0
Waluta: PLN.

 

..........................

Świnoujście: Zamówienie z wolnej reki na przeprowadzenie szkolenia ABC Biznesu
Numer ogłoszenia: 60272 - 2009; data zamieszczenia: 12.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2 A, Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, faks 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej reki na przeprowadzenie szkolenia ABC Biznesu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę usługi szkolenia ABC Biznesu w zakresie tworzenia podmiotu gospodarczego i jego podstawowego funkcjonowania, dla ok. 45 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu, w tym osób, których wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej został pozytywnie rozpatrzony..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.20.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 67500 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Bizesu w Szczecinie, Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 67500
Oferta z najniższą ceną: 0 oferta z najwyższą ceną: 0
Waluta: PLN.
 

 

 

 

..................

Świnoujście: Zamówienie z wolnej reki na przeprowadzenia szkolenia ABC Biznesu
Numer ogłoszenia: 60298 - 2009; data zamieszczenia: 12.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2 A, Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, faks 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej reki na przeprowadzenia szkolenia ABC Biznesu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę usługi szkolenia ABC Biznesu w zakresie tworzenia podmiotu gospodarczego i jego podstawowego funkcjonowania, dla ok. 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu, których wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej został pozytywnie rozpatrzony, organizowanego w ramach projektu Kierunek Praca i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.20.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 22500 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Kierunek praca w ramach Poddziałania 6.1.3 Porgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 22500
Oferta z najniższą ceną: 0 oferta z najwyższą ceną: 0
Waluta: PLN.
 

.................

Świnoujście: Szkolenie Recepcjonista dla 10 osób bezrobotnych
Numer ogłoszenia: 286075 - 2008; data zamieszczenia: 27.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2 A, Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, faks 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie Recepcjonista dla 10 osób bezrobotnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Recepcjonista, w zakresie podstawowej nauki języka niemieckiego, obsługi komputera, w tym obsługi programu hotelowego, obsługi kas fiskalnych, obsługi terminala kart płatniczych, obsługi klienta, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Kierunek praca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres usługi szkoleniowej powinien obejmować w szczególności: a)liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 120-150 godzin, b)czas trwania godziny lekcyjnej - 45 minut, c)czas trwania szkolenia -5 dni w tygodniu, do 8 godzin dziennie, d)termin wykonania zamówienia - do 30.11.2008r., e)miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia, f)uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, zaświadczenia (lub innego dokumentu) o ukończeniu kursu, wyposażonego w nazwę projektu, logo Unii Europejskiej, informacje o współfinansowaniu ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej, g)zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku (kanapki, ciastka, kawa, herbata, woda itp.)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 14250 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Kierunek praca, w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL wsółfinansowanego z Unii Europejskiej.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ZSB w Szczecinie, ul.Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 14.250,00
Oferta z najniższą ceną: 0 oferta z najwyższą ceną: 0
Waluta: PLN.
 

..........................

Świnoujście: Szkolenie Uprawnienia elektroenergetyczne do 15kV-eksploatacja
Numer ogłoszenia: 236178 - 2008; data zamieszczenia: 21.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2 A, Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, fax 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie Uprawnienia elektroenergetyczne do 15kV-eksploatacja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia uprawnienia elektroenergetyczne do 15kV-eksploatacja w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Kierunek praca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 8000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak, projekt/program: Projekt Kierunek praca, relizowany w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie, ul. Rybaki 13, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 8000
Oferta z najniższą ceną: 0 oferta z najwyższą ceną: 0
Waluta: PLN.

 

...............

Świnoujście: Szkolenie Pomoc biurowa
Numer ogłoszenia: 201578 - 2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie,

tel. 0 91 321 22 89, fax 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie Pomoc biurowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Pomoc biurowa, w zakresie obsługi komputera, obsługi sprzętu biurowego, zasad obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, planowania i organizowania pracy w biurze, dla 10 osób bezrobotnych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 10000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    * Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    * Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ZSB w Szczecinie, ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    * Cena wybranej oferty: 10000
    * Oferta z najniższą ceną: 0 / oferta z najwyższą ceną: 0
    * Waluta: PLN.

................................................

Świnoujście: Szkolenie Wejście osoby bezrobotnej na rynek pracy
Numer ogłoszenia: 201561 - 2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, fax 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie Wejście osoby bezrobotnej na rynek pracy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Wejście osoby bezrobotnej na rynek pracy, w zakresie obsługi komputera i nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy, dla 10 osób bezrobotnych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 8500 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    * Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    * Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie, ul. Rybaki 13, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    * Cena wybranej oferty: 8500
    * Oferta z najniższą ceną: 0 / oferta z najwyższą ceną: 0
    * Waluta: PLN.

................................................

Świnoujście: Szkolenie Magazynier
Numer ogłoszenia: 157988 - 2008; data zamieszczenia: 11.07.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, fax 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie Magazynier.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Magazynier, w zakresie obsługi wózków jezdniowych, obsługi komputera i programu magazynowego, kas fiskalnych i terminala kart płatniczych, zasad wystawiania faktur, dla 10 osób bezrobotnych. 1.Zakres usługi szkoleniowej powinien obejmować w szczególności: a)liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 110-120 godzin, b)czas trwania godziny lekcyjnej - 45 minut, c)czas trwania szkolenia -do 6 dni w tygodniu, do 8 godzin dziennie, d)termin wykonania zamówienia - od 01.09.2008r. do 31.10.2008r., e)miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia, f)uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, zaświadczenia (lub innego dokumentu) o ukończeniu kursu, zezwolenia na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym, g)zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku (kanapki, ciastka, kawa, herbata, woda itp.).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 11000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie, ul. Rybaki 13, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 11000
Oferta z najniższą ceną: 0 / oferta z najwyższą ceną: 0
Waluta: PLN.

...................................................

Świnoujście: Szkolenie SPAWACZ dla 10 osób bezrobotnych
Numer ogłoszenia: 124017 - 2008; data zamieszczenia: 09.06.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, fax 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie SPAWACZ dla 10 osób bezrobotnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Spawacz w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 135 i spawania blach stalowych spoinami pachwinowymi metodą MAG 136 drutem proszkowym na uprawnienia PRS, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 45000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    * Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak; Projekt Kierunek praca Poddziałanie 6.1.3 PO KL.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    * Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie, ul. Rybaki 13, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    * Cena wybranej oferty: 45000
    * Oferta z najniższą ceną: 0 / oferta z najwyższą ceną: 0
    * Waluta: PLN.

 

------------------------------------------------------------

Świnoujście: Szkolenie ABC Przedsiębiorczości dla 35-45 osób bezrobotnych
Numer ogłoszenia: 74931 - 2008; data zamieszczenia: 11.04.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, fax 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie ABC Przedsiębiorczości dla 35-45 osób bezrobotnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia ABC Przedsiębiorczości dla ok. 35-45 osób bezrobotnych kierowanych indywidualnie po złożeniu do tut. urzędu wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 1.Zakres usługi szkoleniowej powinien obejmować w szczególności: 1)liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 50 godzin, 2)czas trwania godziny lekcyjnej - 45 minut, 3)czas trwania szkolenia -do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie, 4)termin wykonania zamówienia - do 31.12.2008r., 5)miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia, 6)uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, 7)zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku (kanapki, ciastka, kawa, herbata, woda itp.).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 31500 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Ośrodek Kursowy MENTOR, Herbowa 15, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 31500

 • Oferta z najniższą ceną: 31500 / oferta z najwyższą ceną: 31500

 • Waluta: PLN.

-----------------------------------------

Świnoujście: Szkolenie ABC Przedsiębiorczości dla 15 osób bezrobotnych
Numer ogłoszenia: 75093 - 2008; data zamieszczenia: 11.04.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, fax 0 91 321 22 89 w. 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie ABC Przedsiębiorczości dla 15 osób bezrobotnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia ABC Przedsiębiorczości dla 15 osób bezrobotnych kierowanych indywidualnie po złożeniu do tut. urzędu wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1.Zakres usługi szkoleniowej powinien obejmować w szczególności: a)liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 50 godzin, b)czas trwania godziny lekcyjnej - 45 minut, c)czas trwania szkolenia -do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie, d)termin wykonania zamówienia - do 31.12.2008r., e)miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia, f)uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, g)zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku (kanapki, ciastka, kawa, herbata, woda itp.).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 10500 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak; Projekt Kierunek praca, POddziałanie 6.1.3 PO KL.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Ośrodek Kursowy MENTOR, Herbowa 15, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 10500

 • Oferta z najniższą ceną: 10500 / oferta z najwyższą ceną: 10500

 • Waluta: PLN.

--------------------------------------

 
Świnoujście: Szkolenie Organizator obsługi turystycznej dla 10 osób bezrobotnych

Numer ogłoszenia: 74892 - 2008; data zamieszczenia: 11.04.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, fax 0 91 321 22 89 w. 42.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OPIS
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie Organizator obsługi turystycznej dla 10 osób bezrobotnych.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Organizator obsługi turystycznej dla 10 osób bezrobotnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1.Zakres usługi szkoleniowej powinien obejmować w szczególności:
a)liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 150 godzin,
b)czas trwania godziny lekcyjnej - 45 minut,
c)czas trwania szkolenia -do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
d)termin wykonania zamówienia - do 31.05.2008r.,
e)miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
f)uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, zaświadczenia (lub innego dokumentu) o ukończeniu kursu, opatrzonego w nazwę projektu, logo Unii Europejskiej, informacje o współfinansowaniu ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej,
g)zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku (kanapki, ciastka, kawa, herbata, woda itp.).
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00-4.
 
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 14250 PLN.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka
 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak; Projekt Kierunek praca Poddziałanie 6.1.3 PO KL.
 
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2008.
 
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
 
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
·                  Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.
 
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
 
·                  Cena wybranej oferty: 14250
·                  Oferta z najniższą ceną: 14250 / oferta z najwyższą ceną: 14250
·                  Waluta: PLN.
 
 
------------------------------
 
Świnoujście: Szkolenie Pracownik biurowy dla 10 osób bezrobotnych
Numer ogłoszenia: 77601 - 2008; data zamieszczenia: 15.04.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, fax 0 91 321 22 89 w. 42.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie Pracownik biurowy dla 10 osób bezrobotnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Pracownik biurowy dla 10 osób bezrobotnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1.Zakres usługi szkoleniowej powinien obejmować w szczególności: a)liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 150 godzin, b)czas trwania godziny lekcyjnej - 45 minut, c)czas trwania szkolenia -do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie, d)termin wykonania zamówienia - do 30.06.2008r., e)miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia, f)uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, zaświadczenia (lub innego dokumentu) o ukończeniu kursu, opatrzonego w nazwę projektu, logo Unii Europejskiej, informacje o współfinansowaniu ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej, g)zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku (kanapki, ciastka, kawa, herbata, woda itp.).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 14250 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak; Projekt Kierunek praca Poddziałanie 6.1.3 PO KL.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ZSB w Szczecinie, ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
·                  Cena wybranej oferty: 14250
·                  Oferta z najniższą ceną: 14250 / oferta z najwyższą ceną: 14250
·                  Waluta: PLN.
------------------------------
Świnoujście: Szkolenie Recepcjonista dla 10 osób bezrobotnych
Numer ogłoszenia: 79888 - 2008; data zamieszczenia: 18.04.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 321 22 89, fax 0 91 321 22 89 w. 42.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie Recepcjonista dla 10 osób bezrobotnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Recepcjonista dla 10 osób bezrobotnych. 1.Zakres usługi szkoleniowej powinien obejmować w szczególności: a)liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 150 godzin, b)czas trwania godziny lekcyjnej - 45 minut, c)czas trwania szkolenia -do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie, d)termin wykonania zamówienia - do 30.06.2008r., e)miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia, f)uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, zaświadczenia (lub innego dokumentu) o ukończeniu kursu, g)zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku (kanapki, ciastka, kawa, herbata, woda itp.).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 14250 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ZSB w Szczecinie, ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
·                  Cena wybranej oferty: 14250
·                  Oferta z najniższą ceną: 14250 / oferta z najwyższą ceną: 14250
·                  Waluta: PLN.
------------------------------
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok   Pozycja Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu
 
Adres pocztowy:
ul. Wojska Polskiego 1 / 2 A
 
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Województwo:
Świnoujście
72-600
zachodniopomorskie
Telefon:
Fax:
 
0 91 321 22 89
0 91 321 22 89 w. 42

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Szkolenie Spawacz dla 10 osób bezrobotnych

II.1.2) Rodzaj zamówienia:    Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia spawacz w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 135 i spawania blach stalowych spoinami pachwinowymi metodą MAG drutem proszkowym na uprawnienia PRS, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1.Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności: 1)liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 300-330 godzin, 2)czas trwania szkolenia - do 5 dni w tygodniu, do 8 godzin dziennie, 3)termin wykonania zamówienia - do 30.06.2008r. 4)miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia, 5)przeprowadzenie uczestnikom szkolenia badań lekarskich przed rozpoczęciem udziału w zajęciach praktycznych, 6)uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, książki spawacza, zaświadczenia (lub innego dokumentu) o ukończeniu kursu, wyposażonego w nazwę projektu, logo Unii Europejskiej, informacje o współfinansowaniu ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej, 7)zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku (tj. ciepły posiłek (zupa lub drugie danie), kawa, herbata, woda, ciastka, itp.).

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
Słownik główny
Glówny przedmiot
80.42.00.00-4
Dodatkowe przedmioty
 


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 45000.00   Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

Projekt Kierunek praca, Poddziałanie 6.1.3 PO KL
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


 
CZĘŚĆ Nr:
NAZWA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   28/03/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie
 
Adres pocztowy:
Okólna 15
 
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj/województwo:
Świnoujście
72-602
zachodniopomorskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    45000

Oferta z najniższą ceną:   45000 / Oferta z najwyższą ceną:   45000

Waluta:   PLN
------------------------------
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok   Pozycja Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu
 
Adres pocztowy:
ul. Wojska Polskiego 1 / 2 A
 
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Województwo:
Świnoujście
72-600
zachodniopomorskie
Telefon:
Fax:
 
0 91 321 22 89
0 91 321 22 89 w. 42

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Szkolenie Kierowca operator wózków jezdniowych dla 10 osób bezrobotnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:    Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie szkolenia kierowca - operator wózków jezdniowych, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1.Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności: 1)liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 70 godzin, 2)czas trwania szkolenia - do 6 dni w tygodniu, do 8 godzin dziennie, 3)termin wykonania zamówienia - do 30.04.2008r. 4)miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia, 5)przeprowadzenie uczestnikom szkolenia badań lekarskich przed rozpoczęciem udziału w zajęciach, 6)uzyskanie przez każdego uczestnika niezbędnej wiedzy z zakresu obsługi wózków jezdniowych (różnych rodzajów), a także zezwolenia na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym, 7)zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku (tj. kawa, herbata, woda, ciastka, itp.).

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 
Słownik główny
Glówny przedmiot
80.42.00.00-4
Dodatkowe przedmioty
 


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 7000.00   Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

Projekt Kierunek Praca, Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


 
CZĘŚĆ Nr:
NAZWA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   28/03/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Szkoła Nauki Jazdy ROY
 
Adres pocztowy:
ul. Dąbrowskiego 1 a
 
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj/województwo:
Świnoujście
72-600
zachodniopomorskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    7000

Oferta z najniższą ceną:   7000 / Oferta z najwyższą ceną:   7000

Waluta:   PLN

--------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


 

Nazwa i adres Zamawiającego


  

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.

 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

   

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu komputerowego, dla 10-15 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.
 

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 11250 PLN.

Tryb udzielenia zamowienia: wolna ręka

Data udzielenia zamówienia: 03.12.2007.

 Nazwa i adres Wykonawcy:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Ośrodek Kursowy MENTOR, ul. Herbowa 15, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.

Cena wybranej oferty: 11250

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.

 


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia: "Wejście osoby niepełnosprawnej na rynek pracy z elementami obsługi komputera", dla 5 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności: 1) liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 40 godzin, 2) czas trwania szkolenia - do 5 dni w tygodniu, do 3 godzin dziennie, 3) termin wykonania zamówienia - do dnia 14.12.2007r., 4) miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia, 5) uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, 6) uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia zaświadczenia (lub innego dokumentu) o ukończeniu kursu, 7) zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku w trakcie szkolenia (np. kanapki, ciastka, herbata, kawa, woda).

2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności: 1) rynek pracy, 2) analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, 3) uczenie się a siła twórczego i pozytywnego myślenia, 4) odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, 5) bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych, 6) umiejętności interpersonalne, 7) asertywność w poszukiwaniu pracy, 8) znajdowanie ofert pracy, 9) dokumenty aplikacyjne, 10) rozmowa kwalifikacyjna, 11) nowa praca, jak ją utrzymać, 12) realizacja planów, 13)podstawowa obsługa programu operacyjnego oraz programu do tworzenia i edycji tekstu, przeglądanie stron www, wyszukiwanie ofert pracy w Internecie.


Tryb udzielenia zamówienia: na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamowień publicznych


Data udzielenia zamówienia: 26.11.2007.


Nazwa i adres Wykonawcy:


Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły BIznesu w Szczecinie,

ul.Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.Cena wybranej oferty: 5200 PLN


 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.

 


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu komputerowego, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)     liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 100 godzin,
2)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
3)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
4)      termin wykonania zamówienia – do 30.11.2007r.,
5)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
6)      zapewnienie uczestnikom szkolenia 10 stanowisk komputerowych tak, aby każda z osób miała bezpośredni dostęp do zestawu komputerowego i mogła z niego korzystać indywidualnie,
7)     zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku w trakcie szkolenia (owoce, kanapki, herbata, kawa, woda),
8)     uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
9)     uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia zaświadczenia (lub innego dokumentu) o ukończeniu kursu.


2.      Program szkolenia powinien obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne, w szczególności:
1)      podstawy obsługi komputera (program operacyjny Windows XP),
2)      obsługa pakietu MS Office,
3)      serfowanie po stronach internetowych (wyszukiwanie ofert pracy), odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej.
Program szkolenia powinien pozwolić beneficjentom na zdobycie umiejętności m.in. z zakresu przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, efektywnego korzystania z sieci, poczty elektronicznej.
 

Tryb udzielenia zamówienia:

 Art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki bez zastosowania przesłanek wskazanych dla tego trybu zamówienia publicznego.

Cena wybranej oferty:

 6500 PLN

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Nazwa:    Ośrodek Kursowy "Mentor" Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Adres pocztowy: ul. Herbowa 15, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.

 


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl

 

 Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „spawanie spoin pachwinowych blach elektrodą otuloną w metodzie 111, spawanie gazowe spoin czołowych blach w metodzie 311”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.
 
1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – od 250 do 350 godzin,
2)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 8 godzin dziennie,
3)      termin wykonania zamówienia – w terminie do dnia 30.11.2007r.,
4)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
5)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika niezbędnej wiedzy z zakresu spawania elektrycznego  i gazowego metodą 111 i 311,
7)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu, książki spawacza, a także świadectwa egzaminu spawacza w języku angielskim,
8)      zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku w trakcie szkolenia (np. ciepły posiłek, kanapki, herbata, kawa, woda).

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert szkoleniowych m.in. na  szkolenia planowane przez tut. urząd pracy. W okresie 11.07.2007-25.07.2007r. do tut. urzędu pracy wpłynęły oferty cenowe ze świnoujskich instytucji szkoleniowych. Jednocześnie zostały przeanalizowane oferty, które wpływają na bieżąco z pozostałych (regionalnych) instytucji szkoleniowych. Z ofert wynika, iż szkolenie z zakresu spawania może przeprowadzić na terenie Świnoujścia tylko Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu. Koszt szkolenia w tej firmie wynosi 3.000,00zł za osobę. Zatem, została podjęta decyzja o zaproszeniu tejże firmy do rozmów w sprawie organizacji w/w szkolenia dla 10 osób bezrobotnych.

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Centrum Kształcenia Zawodowego

 

Adres pocztowy: ul. Rybaki 11, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 55 22, 321 48 36  

 

 

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.

 


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl

 

Określenie przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „operator wózków jezdniowych”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.

1.      Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – 60 - 80 godzin,
2)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 8 godzin dziennie,
3)      termin wykonania zamówienia – w terminie do dnia 31.10.2007r.,
4)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
5)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika niezbędnej wiedzy z zakresu obsługi wózków jezdniowych (różnych rodzajów), a także zezwolenia na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym,
7)      zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku w trakcie szkolenia (np. kanapki, herbata, kawa, woda).

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, aby zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert na przeprowadzenie szkolenia "operator wózków jezdniowych". Z otrzymanych ofert w dniach 11-25.07.2007r. wynika, iż tylko dwie firmy mogą przeprowadzić kurs i koszt szkolenia dla 10 osobowej grupy przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa instytucji

Zaproponowany koszt szkolenia

1

Szkoła Nauki Jazdy „ROY”

5.500,00

2

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu 

8.500,00

Natomiast z analizy pozostałych dokumentów dostarczonych przez w/w instytucje wynika, że:
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu zaproponowało 4 osoby do prowadzenia zajęć, posiadającą odpowiednie doświadczenie w zakresie nauki jazdy na wózkach jezdniowych, a także w zakresie BHP.
- Szkoła Nauki Jazdy „ROY” zaproponowało 1 osobę do prowadzenia zajęć szkoleniowych, która ma uprawnienia do przeprowadzania szkoleń z zakresu nauki jazdy na wózkach jezdniowych, a także doświadczenie w szkoleniu kandydatów na kierowców.

Z uwagi na zaproponowanie przez obie firmy takiego samego programu, a także kadry dydaktycznej z odpowiednimi uprawnieniami, korzystna cena za szkolenie wpływa na podjęcie decyzji    o wyborze instytucji. Zatem, do rozmów w sprawie realizacji kursu została zaproszona Szkoła Nauki Jazdy „ROY”.

Nazwa i adres Wykonawcy nr:

 

Nazwa:    Szkoła Nauki Jazdy "ROY" Handel i Usługi Beata Gruszczyńska-Żuchowicz

 

Adres pocztowy: ul. Witosa 9/4, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 73 38

 

 

 

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.

 


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl

 

 


 Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „język angielski w pracy biurowej”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – do 150 godzin,
2)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
3)      termin wykonania zamówienia – do dnia 30.11.2007r.,
4)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
5)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia zaświadczenia (lub innego dokumentu)   o ukończeniu kursu,
7)      zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku w trakcie szkolenia (np. ciepły posiłek, kanapki, herbata, kawa, woda).

2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności poziom znajomości języka angielskiego zapewniający możliwość komunikowania się w zakresie:
1)      wyrażeń związanych z obsługą klienta bezpośrednio i za pośrednictwem telefonu,
2)      wyrażeń i słownictwa związanych z pracą biurową,
3)      umiejętności pisania dokumentów firmowych (m.in. zaproszenie, oferta, umowa),
4)      orientacji w mieście (plan miasta, opis drogi, określanie czasu).
 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, aby zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert na przeprowadzenie szkolenia "język angielski w pracy biurowej". Z otrzymanych ofert w dniach 11-25.07.2007r. wynika, iż koszt szkolenia dla 10 osobowej grupy przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa instytucji

Zaproponowany koszt szkolenia

1

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu

 13.500,00 za 148 godzin

2

Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu

13.320,00 za 148 godzin

3

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu

12.000,00 za 148 godzin

4

Ośrodek Kursowy „Mentor”

7.500,00 za 148 godzin


Natomiast z analizy pozostałych dokumentów dostarczonych przez w/w instytucje wynika, że:
- Ośrodek Kursowy „Mentor” zaproponował dwie lektorki, natomiast nie przedstawił dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby odpowiednich kwalifikacji do przeprowadzenia w/w szkoleń (curriculum vitae i innych dokumentów na okoliczność stażu pracy).
- Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości nie przedstawił programu szkolenia i zaproponował 1 osobę do realizacji kursu, która posiada wykształcenie wyższe filologiczne z zakresu lingwistyki stosowanej, a także studia z anglistyki i germanistyki. Z dokumentów wynika, że ma doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych z zakresu nauczania języka angielskiego.
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu zaproponowało 1 osobę do prowadzenia zajęć, która posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne i jest nauczycielem j. angielskiego    w Szkole Podstawowej. Ponadto przedstawiło propozycję programu, który nie spełnia wymagań zamawiającego.
- Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu przedstawiło bardzo szczegółowy program, który    w pełni odpowiada założeniom zamawiającego. Ponadto do realizacji kursu instytucja zaoferowała 3 osoby kadry dydaktycznej, posiadającej odpowiednie wykształcenie, a także bogate doświadczenie zawodowe, również w realizacji szkoleń dla dorosłych (w tym bezrobotnych).

        Po dokonaniu analizy otrzymanych dokumentów wynika, że Ośrodek Kursowy „Mentor” pomimo atrakcyjnej ceny nie dostarczył dokumentów, o które poprosił zamawiający, a OWP nie dostarczyło propozycji programu szkolenia. Natomiast CKZ zaproponowało osobę do przeprowadzenia zajęć, która nie ma doświadczenia w prowadzeniu kursów językowych dla dorosłych.
Z uwagi program, doświadczenie kadry dydaktycznej, a także na pozytywne opinie osób bezrobotnych na temat wykładowców Świnoujskiego Centrum Rozwoju Biznesu, do rozmów w sprawie organizacji w/w szkolenia zaproszono ŚCRB.
 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr:

 

Nazwa:    Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 77 77 

 

 

 

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.

 


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „pracownik administracyjno-biurowy”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – 100 godzin,
2)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
3)      termin wykonania zamówienia – do dnia 30.11.2007r.,
4)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
5)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika niezbędnej wiedzy między innymi z zakresu obsługi klienta, sprzętu biurowego, komputera, zarządzania czasem, komunikacji interpersonalnej,
7)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia zaświadczenia (lub innego dokumentu)   o ukończeniu kursu,
8)      zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku w trakcie szkolenia (np. ciepły posiłek, kanapki, herbata, kawa, woda).

2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      podstawy obsługi komputera,
2)      zapoznanie z programem WORD,
3)      korespondencję biurową,
4)      obsługę Internetu i poczty elektronicznej,
5)      obsługę sprzętu biurowego, tj. skaner, drukarka, kopiarka, faks, niszczarka, bindownica, laminarka,
6)      profesjonalną obsługę klienta bezpośrednio i za pośrednictwem telefonu,
7)      zarządzanie czasem w pracy,
8)      zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, aby zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert na przeprowadzenie szkolenia "Pracownik administracyjno-biurowy". Z otrzymanych ofert w dniach 11-25.07.2007r. wynika, iż koszt szkolenia dla 10 osobowej grupy przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa instytucji

Zaproponowany koszt szkolenia

1

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu

 12.000,00 za 80 godzin

2

Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu

13.000,00 za 100 godzin

3

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu

7.000,00 za 80-100 godzin

Natomiast z analizy pozostałych dokumentów dostarczonych przez w/w instytucje wynika, że:
- Ośrodek Kursowy „Mentor” nie ma możliwości przeprowadzenia w/w kursu.
- Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości nie przedstawił programu, ale zaproponował 3 osoby do realizacji kursu, które posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne  i ekonomiczne. Z dokumentów wynika, że 2 osoby znają obsługę komputera, 1 osoba ma doświadczenie w zakresie doradztwa i prowadzeniu zajęć szkoleniowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, druga osoba jest pedagogiem szkolnym od 1998 roku, dla 3 osoby nie załączono życiorysu.
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu zaproponowało 5 osób do prowadzenia zajęć, osoby posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, ekonomiczne, socjologiczne a także studia podyplomowe z zakresu administracji, ochrony środowiska, BHP i doradztwa zawodowego, informatyki. Ponadto przedstawiło propozycję programu, który nie spełnia wymagań zamawiającego.
- Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu przedstawiło bardzo szczegółowy program, który w pełni odpowiada założeniom zamawiającego. Ponadto do realizacji kursu instytucja zaoferowała 7 osób kadry dydaktycznej, posiadającej odpowiednie wykształcenie, a także bogate doświadczenie zawodowe.
Po dokonaniu analizy otrzymanych dokumentów, a także z uwagi na pozytywne opinie osób bezrobotnych na temat wykładowców Świnoujskiego Centrum Rozwoju Biznesu do rozmów w sprawie organizacji w/w szkolenia zaproszono ŚCRB.

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr:

 

Nazwa:    Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 77 77

 


 

 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.

 


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Klub Pracy”, dla 10 osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.  

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)     liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – 52 godziny,
2)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
3)      czas trwania szkolenia –5 dni w tygodniu, 4 godziny dziennie,
4)      termin wykonania zamówienia – trzy tygodnie łącznie, do 31.10.2007r.,
5)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
7)      zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku (np. kawa, herbata, woda, owoce, ciastka, itp.).

2. Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, zgodnie       z podręcznikiem „Klub Pracy” wydanie II, wydanym przez Ministerstwo Pracy  i Polityki Społecznej, w tym 2 dni praktycznej weryfikacji wiedzy zdobytej na zajęciach, tj. w szczególności:
1)      Metody pracy w Klubie Pracy,
2)      Reakcje na utratę pracy,
3)      Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy,
4)      Uczenie się a siła twórczego i pozytywnego myślenia,
5)      Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości,
6)      Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych,
7)      Rynek pracy,
8)      Własna firma – a cechy przedsiębiorcy,
9)      Twój plan działania,
10)   Umiejętności interpersonalne,
11)   Asertywność w poszukiwaniu pracy,
12)   Znajdowanie ofert pracy,
13)   Dokumenty aplikacyjne,
14)   Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą,
15)   Rozmowa telefoniczna z pracodawcą,
16)   Rozmowa kwalifikacyjna,
17)   Realizacja planów,
18)   Nowa praca.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, aby zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, poprosił lokalne instytucje szkoleniowe   o złożenie ofert na przeprowadzenie szkolenia "Klub Pracy". Z otrzymanych ofert w dniach 11-25.07.2007r. wynika, iż koszt szkolenia dla 12 osobowej grupy przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa instytucji

Zaproponowany koszt szkolenia

1

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu

 5.500,00

2

Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu

10.000,00

3

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu

3.500,00

4

Ośrodek Kursowy „Mentor” w Świnoujściu

3.600,00

Natomiast z analizy pozostałych dokumentów dostarczonych przez w/w instytucje wynika, że:
- Ośrodek Kursowy „Mentor” zaproponował do przeprowadzenia szkolenia 5 osób.   Z otrzymanych dokumentów nie wynika, czy zaproponowane osoby posiadają doświadczenie w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, ich dokumenty nie wskazują również, aby osoby te miały jakiekolwiek zajęcia    w przedmiotowym zakresie z osobami bezrobotnymi.
- Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości nie przedstawił programu i zaproponował 1 osobę do realizacji kursu, która –jak wynika z załączonych dokumentów- jest pośrednikiem pracy I stopnia w Urzędzie Pracy w Szczecinie, a z zakresu doradztwa zawodowego poprowadziła jedno szkolenie dla osób zatrudnionych   w rolnictwie.
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu przedstawiło propozycję program i zaproponowało 1 osobę do prowadzenia zajęć, posiadającą wykształcenie wyższe pedagogiczne, a także studia podyplomowe z zakresu administracji, ochrony środowiska, a także BHP i doradztwa zawodowego ukończone w 2007r. Brak informacji na temat doświadczenia tejże osoby   w realizacji jakichkolwiek zajęć z doradztwa zawodowego.
- Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu przedstawiło bardzo szczegółowy program. Ponadto do realizacji kursu instytucja zaoferowała 3 osoby kadry dydaktycznej, posiadającej wykształcenie wyższe pedagogiczne, ekonomiczne  i psychologiczne, a także studia podyplomowe z zakresu diagnostyki psychologicznej z psychometrią w poradnictwie wychowawczo-zawodowym oraz organizacji i zarządzania oświatą. Ponadto zaproponowane do prowadzenia zajęć osoby posiadają bogate doświadczenie zawodowe ściśle związane z przedmiotem szkolenia. Jedna z osób kadry posiada licencję Doradcy zawodowego I stopnia, jest Konsultantem ds. doradztwa zawodowego i była Liderem Klubu Pracy.
W związku z powyższym, a także z uwagi na pozytywne opinie osób bezrobotnych, które były uczestnikami kursu „Klub Pracy”, pomimo najwyższego kosztu, do rozmów   w sprawie organizacji w/w szkolenia zostało zaproszone Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, które przedstawiło propozycję przeprowadzenia w/w szkolenia w pełni odpowiadającą przedmiotowi zamówienia.

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr:

 

Nazwa:    Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 77 77


 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.

 


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Pracownik ds. personalnych”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.


1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1) liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – 100 godzin,
2) czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
3) czas trwania szkolenia – do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
4) termin wykonania zamówienia – do 30.09.2007r.,
5) miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
6) uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, zaświadczenia (lub innego dokumentu) o ukończeniu kursu, wyposażonych w nazwę funduszu, logo Unii Europejskiej, EFS, informacje o współfinansowaniu ze środków UE i budżetu państwa, zgodnie z rozporządzeniem 11 59/2000 oraz Księgą Tożsamości EFS,
7) zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku (np. kawa, herbata, woda, owoce, ciastka, itp.).

2. Program szkolenia powinien obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne, w szczególności:
1) Tworzenie schematów organizacyjnych firmy oraz opisów stanowisk pracy,
2) Naukę określania polityki zatrudnienia, awansu zawodowego i stanowiskowego oraz stosowanych metod selekcji i oceny personelu,
3) Kompleksowe przygotowanie procesu rekrutacji kandydatów,
4) Sporządzanie opisu stanowiska pracy jako podstawy procesu rekrutacji i selekcji na wakujące stanowisko,
5) Urlopy pracownicze (plan urlopów, wyliczanie urlopów, w szczególności dla niepełno-etatowców, urlopy macierzyńskie, itd.),
6) Kontrola czasu pracy i dyscypliny pracy, prowadzenie indywidualnych kart czasu pracy pracowników,
7) Rodzaje umów (o pracę, zlecenia, o dzieło, agencyjna, itd.), przygotowywanie umów,
8) Kompletowanie dokumentów osobowych kandydatów,
9) Dokumentacja związana z rozwiązaniem stosunku pracy, zlecenia,
10) Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, wydawanie skierowań na wstępne badania lekarskie, na przeszkolenie w zakresie BHP i p.poż, wypadki przy pracy, choroby zawodowe,
11) Zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników (gromadzenie i modyfikowanie aktualnych składników płacy pracownika, ustalanie uprawnień do wypłaty nagrody rocznej, dodatku z tytułu wysługi, nagród jubileuszowych, dodatków służbowych),
12) Kompletowanie dokumentów i kierowanie do ZUS wniosków emerytalno - rentowych,
13) Zatrudnienie emeryta/rencisty i obowiązki z tym związane,
14) Zarządzanie szkoleniami pracowników (prowadzenie rejestru szkoleń, zlecanie szkoleń),
15) Ubezpieczenia społeczne (FP, FGŚP, ZUS, ubezpieczenie zdrowotne),
16) Prawa i obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów ustaw, m.in. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, karty nauczyciela, dotyczących służb mundurowych, o pracownikach samorządowych,
17) Inne obowiązki kadrowe wynikające z przepisów prawa pracy (zwolnienia lekarskie, delegacje służbowe),
18) Zatrudnianie młodocianych.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

 
 
Art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki bez zastosowania przesłanek wskazanych dla tego trybu zamówienia publicznego. Ponadto, Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, aby zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert na kurs „Pracownik ds. personalnych”. Oferty w wyznaczonym terminie złożyły cztery instytucje. z których wynika, iż koszty 100 godzinnego szkolenia dla 10 osób bezrobotnych przedstawiają się następująco:

Lp.

Nazwa instytucji

Zaproponowany koszt szkolenia

1

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu

 25.000,00

2

Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu

13.000,00

3

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu

7.500,00

4

Ośrodek Kursowy „Mentor” w Świnoujściu

8.000,00

Natomiast z analizy pozostałych dokumentów dostarczonych przez w/w instytucje wynika, że:
- Ośrodek Kursowy „Mentor” nie dostarczył propozycji programów i zaproponował do przeprowadzenia szkolenia 3 osoby. Z otrzymanych dokumentów tejże instytucji nie wynika, czy zaproponowane osoby posiadają doświadczenie w zakresie, jaki został podany w zapytaniu ofertowym.
- Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości przedstawił program zgodnie z propozycją urzędu pracy i zaproponował 5 osób do realizacji kursu, z czego 4 osoby posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne bez doświadczenia z zakresu obsługi kadrowej i 1 osoba ma wykształcenie wyższe prawnicze, brak informacji na temat doświadczenia zawodowego tej osoby. Jednocześnie instytucja zaoferowała najwyższą cenę.
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu przedstawiło propozycje programu zgodnie ze wskazaniem urzędu pracy i zaproponowało 3 osoby do prowadzenia zajęć, posiadające wykształcenie wyższe ekonomiczne, pedagogiczne, a także studia podyplomowe z zakresu administracji i BHP, oraz doświadczenie zawodowe w kadrach i kierowaniu zespołami.
- Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu przedstawiło bardzo szczegółowy program, wykraczający poza wskazania zawarte w zapytaniu ofertowym. Ponadto do realizacji kursu instytucja zaoferowała 8 osób kadry dydaktycznej, posiadającej wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, psychologiczne, pedagogiczne, a także z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz doświadczenie zawodowe ściśle związane z przedmiotem szkolenia.
W związku z tym do rozmów w sprawie organizacji szkolenia "Pracownik ds. personalnych" zostało zaproszone Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, które przedstawiło propozycję przeprowadzenia w/w szkolenia w pełni odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj. zakres, program i harmonogram szkolenia, a także kwalifikacje kadry dydaktycznej.

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr:

 

Nazwa:    Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 77 77

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.

 


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „BHP dla pracowników budowlanych (nie nadzorujących), dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy    w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Młodzi na starcie życia zawodowego“ Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.


1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – 8 godzin,
2)      termin wykonania zamówienia – w terminie do dnia 30.06.2007r.,
3)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
4)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, wyposażonych w nazwę funduszu, logo Unii Europejskiej, EFS, informacje   o współfinansowaniu ze środków UE i budżetu państwa, zgodnie z rozporządzeniem 11 59/2000 oraz Księgą Tożsamości EFS),
5)      uzyskanie przez każdego uczestnika niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracownika budowlanego (nie nadzorującego).

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

 Art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki bez zastosowania przesłanek wskazanych dla tego trybu zamówienia publicznego. Ponadto, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert szkoleniowych m.in. na  szkolenia planowane przez tut. urząd pracy. W przypadku Kursu BHP pełne oferty zostały przedłożone przez następujących wykonawców:
1. Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu,
2. Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ZSB w Świnoujściu,
3. Ośrodek Kursowy "Mentor".
Ze względu na zaproponowany program szkolenia,  ilość godzin i koszt kursu zamawiający wziął pod uwagę dogodniejszą dla osób zakwalifikowanych na szkolenie lokalizację miejsca przeprowadzenia planowanych zajęć i zostało zaproszone do rozmów Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu.
 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Centrum Kształcenia Zawodowego WZDZ w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Rybaki 11, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 55 22

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Klub Pracy”, dla 12 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego   z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – 52 godziny,
2)      czas trwania godziny lekcyjnej – 60 minut,
3)      czas trwania szkolenia –5 dni w tygodniu, 4 godziny dziennie,
4)      termin wykonania zamówienia – trzy tygodnie, do 29.06.2007r.,
5)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych wyposażonych w nazwę funduszu, logo Unii Europejskiej, EFS, informacje  o współfinansowaniu ze środków UE i budżetu państwa, zgodnie z rozporządzeniem 11 59/2000 oraz Księgą Tożsamości EFS),
7)      zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku (np. kawa, herbata, woda, owoce, ciastka, itp.).
2. Program szkolenia powinien obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym 2 dni praktycznej weryfikacji wiedzy zdobytej na zajęciach, tj. w szczególności:
1)      Metody pracy w Klubie Pracy,
2)      Reakcje na utratę pracy,
3)      Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy,
4)      Uczenie się a siła twórczego i pozytywnego myślenia,
5)      Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości,
6)      Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych,
7)      Rynek pracy,
8)      Własna firma – a cechy przedsiębiorcy,
9)      Twój plan działania,
10)   Umiejętności interpersonalne,
11)   Asertywność w poszukiwaniu pracy,
12)   Znajdowanie ofert pracy,
13)   Dokumenty aplikacyjne,
14)   Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą,
15)   Rozmowa telefoniczna z pracodawcą,
16)   Rozmowa kwalifikacyjna,
17)   Realizacja planów,
18)   Nowa praca, jak ją utrzymać.

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, aby zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, umieścił zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeporwadzenia szkolenia "Klub Pracy" na własnych stronach internetowych. Oferty w wyznaczonym terminie złożyły dwie instytucje. Jedna z ofert nie odpowiadała wymaganiom postawionym przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. W związku z tym do rozmów w sprawie organizacji szkolenia "Klub Pracy" zostało zaproszone Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, które przedstawiło propozycję przeprowadzenia w/w szkolenia w pełni odpowiającą przedmiotowi zamówienia, tj. zakres, program i harmonogram szkolenia, a także kwalifikacje kadry dydaktycznej.
 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ZSB w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 77 77

  

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Obsługa Płatnika”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – 50 - 70 godzin,
2)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
3)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
4)      termin wykonania zamówienia – do 22.06.2007r.,
5)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
7)      zapewnienie uczestnikom szkolenia 10 stanowisk komputerowych tak, aby każda z osób miała bezpośredni dostęp do zestawu komputerowego i mogła z niego korzystać indywidualnie,
8)      zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku (kanapki, ciastka, kawa, herbata, woda itp.).
2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      zagadnienia zakresu ubezpieczeń społecznych,
2)      podstawy programu Płatnik, m.in. instalacja i konfiguracja programu, tworzenie bazy danych,
3)      wprowadzanie danych do programu Płatnik,
4)      tworzenie kartoteki i drukowanie dokumentów,
5)      rozliczenia comiesięczne z ZUS,
6)      korekty deklaracji,
7)      zasady przekazu elektronicznego, zasady certyfikacji.

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert szkoleniowych m.in. na  szkolenia planowane przez tut. urząd pracy. W dniach 18.01.-21.02.2007r. wpłynęły do tut. urzędu pracy oferty cenowe z pięciu instytucji szkoleniowych. Poniżej przedstawiione zostało  zestawienie kosztu i ilości godzin zaproponowanych przez instytucje szkoleniowe dotyczące szkolenia „Obsługa Płatnika”:
1. Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu – 40 godzin za 500zł,1 godzina/12,50zł,
2. Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu – 60 godzin za 720zł, 1 godzina/12,00zł,
3. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu - 45 godzin za 4500zł, 1 godzina/10,00zł,
4. Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu – 60 godzin za 700zł,1 godzina/11,66zł.
Z przedstawionej przez Ośrodek Kursowy „Mentor” oferty wynika, iż w/w kursu nie może zorganizować.
Z analizy otrzymanych ofert wynika, że najkorzystniejszą cenę zaproponował Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu, ale zaproponowany program szkolenia jest bardzo lakoniczny. Jednocześnie tut. urząd pracy posiada informacje, iż OWP nie ma doświadczenia z realizowaniu szkoleń z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania z ZUS i US i temu podobnych. Morski Ośrodek Szkoleniowy nie przedstawił propozycji programu szkolenia oraz kadry dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć. Centrum Kształcenia Zawodowego dostarczyło do tut. urzędu program szkolenia na 16 godzin, obejmujący bardzo podstawowy zakres obsługi programu Płatnik. Natomiast Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu przedstawiło program kursu szczegółowo rozpisany, a także wykładowcówz wieloletnim doświadczeniem z zakresu rozliczeń z ZUS i US, ubezpieczeń społecznych oraz w prowadzeniu zajęć szkoleniowych dla dorosłych. Ponadto ŚCRB ma doświadczenie   w realizacji szkoleń z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS i US, działa przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i ma do dyspozycji wykładowców z tejże uczelni. Ze względu na wysoką jakość organizowanych do tej pory szkoleń z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, bardzo dobrze przygotowanych wykładowców   z umiejętnościami przekazania posiadanej wiedzy, efektywne rezultaty ukończenia szkolenia „ubezpieczenia społeczne z obsługą Płatnika” przez osoby bezrobotne, a także zadowolenie  i opinie osób bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez ŚCRB ,   została podjęta decyzja o wyborze Świnoujskiego Centrum Rozwoju Biznesu do rozmów dot. organizacji i przeprowadzenia w/w szkolenia dla 10 osób bezrobotnych.

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ZSB w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 77 77

  

 


 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie „masażu z nauką języka niemieckiego”, dla 6 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      przeprowadzenie zajęć teoretycznych – do 100 godzin,
2)      przeprowadzenie zajęć praktycznych – do 90 godzin,
3)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – od 170 do 190 godzin,
4)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
5)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
6)      termin wykonania zamówienia – do 2 miesięcy, do 30.06.2007r.,
7)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
8)      zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń itp.,
9)      zapewnienie serwisu socjalnego (np. kanapki, ciastka, kawa, herbata, zimne napoje),
10)   uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych  i certyfikatów wyposażonych w nazwę funduszu, logo Unii Europejskiej, EFS, informacje     o współfinansowaniu ze środków UE i budżetu państwa, zgodnie z rozporządzeniem 11 59/2000 oraz Księgą Tożsamości EFS).
2. Program szkolenia powinien obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne w szczególności:
1)      Zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii,
2)      Zagadnienia z zakresu technik masażu (klasyczny, relaksacyjny i odchudzający),
3)      Zajęcia z refleksoterapii,
4)      Zajęcia z nauki języka niemieckiego, m.in.:
a)      formy grzecznościowe,
b)      zagadnienia gramatyczne,
c)      orientacja w mieście, plan miasta, opis drogi,
d)      słownictwo związane z obsługą klienta,
e)      sformułowania ściśle związane z pracą masażysty.
 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

 

 

Art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki bez zastosowania przesłanek wskazanych dla tego trybu zamówienia publicznego. Ponadto, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń planowanych przez urząd oraz oszacowaniem ich kosztów.
Z uzyskanych (w styczniu i lutym br.) ofert wynika, iż kurs „masażu klasycznego” może zorganizować tylko Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu - 90 godzin za 1300zł, 1 godzina/14,44zł.
W dniu 15.03.2007r. zostały przeprowadzone kolejne rozmowy telefoniczne z instytucjami szkoleniowymi na temat możliwości organizacji kursu masażu z nauką języka niemieckiego w Świnoujściu dla 6 osób. W wyniku rozmów okazało się, iż na terenie Świnoujścia w/w kurs może zrealizować OWP w Ś-ciu za cenę 2200zł od osoby.
Mając na uwadze doświadczenie OWP w Ś-ciu, odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczną w zakresie nauki masażu, wcześniej organizowane kursy tego typu dla osób bezrobotnych oraz bardzo dobre opinie osób bezrobotnych, została podjęta decyzja o zaproszeniu Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości do rozmów dot. organizacji i przeprowadzenia szkolenia dla 6 osób bezrobotnych.

 

 

 

  

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji "Talent-Promocja-Postęp"

 

Adres pocztowy:    ul. Kasprowicza 4, 72-600 Świonoujście, woj. zachodniopomorskie

 

Telefon: 091 321 56 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.

 


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu komputerowego, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)     liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 60 godzin,
2)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
3)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
4)      termin wykonania zamówienia – do 30.04.2007r.,
5)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
6)      zapewnienie uczestnikom szkolenia 10 stanowisk komputerowych tak, aby każda z osób miała bezpośredni dostęp do zestawu komputerowego i mogła z niego korzystać indywidualnie,
7)     zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku w trakcie szkolenia (np. kanapki, herbata, kawa, woda),
8)     uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych wyposażonych w nazwę funduszu, logo Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, informacje o współfinansowaniu ze środków UE i budżetu państwa, zgodnie  z rozporządzeniem 11 59/2000 oraz Księgą Tożsamości EFS),
9)     uzyskanie przez każdego uczestnika certyfikatu o ukończeniu szkolenia opatrzonego logo Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z księgą tożsamości.
2.      Program szkolenia powinien obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne, w szczególności:
1)      podstawy obsługi komputera Windows XP,
2)      obsługa pakietu MS Office,
3)      serfowanie po stronach internetowych (wyszukiwanie ofert pracy), odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej.
Program szkolenia powinien pozwolić beneficjentom na zdobycie umiejętności m.in. z zakresu przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, efektywnego korzystania z sieci, poczty elektronicznej.
 

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 Art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki bez zastosowania przesłanek wskazanych dla tego trybu zamówienia publicznego. Ponadto, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert szkoleniowych m.in. na  szkolenia planowane przez tut. urząd pracy. Z uzyskanych ofert wynika, iż koszt kursu komputerowego przedstawia się następująco w poszczególnych instytucjach:
1. Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu – 70 godzin za 500zł, 1 godzina/7,14zł,
2. Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu – 80 godzin za 640zł, 1 godzina/8,00zł,
3. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu - 70 godzin za 650zł, 1 godzina/9,28zł,
4. Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu – 80 godzin za 500zł, 1 godzina/6,25zł,
5. Ośrodek Kursowy „Mentor” w Świnoujściu – 5,50zł za każdą godzinę, ilość godzin szkolenia do uzgodnienia.
Ośrodek Kursowy „Mentor” zaproponował najniższą cenę, jako wykładowcę Pana Janusza Kodrzyckiego, posiadającego kwalifikacje związane z kierunkiem szkolenia i doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu kursów, poza tym odpowiednie miejsce do realizacji kursu, tj. kawiarenkę internetową (funkcjonującą dzięki dotacji z urzędu pracy), która na czas zajęć szkoleniowych będzie nieczynna dla klientów. Biorąc powyższe pod uwagę została podjęta decyzja o zaproszeniu Ośrodka Kursowego „Mentor” do rozmów dot. organizacji i przeprowadzenia w/w szkolenia dla 10 osób bezrobotnych.
 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Ośrodek Kursowy "Mentor" Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Adres pocztowy: ul. Herbowa 15, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.

 


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „kierowca operator wózków jezdniowych”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

 1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1) przeprowadzenie zajęć praktycznych - 40-60 godzin,

2) przeprowadzenie zajęć teoretycznych - 15 - 20 godzin,

3)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – do 70 godzin,

4) czas trwania godziny lekcyjnej - 45 minut,
5)      czas trwania szkolenia –do 1 miesiąca, do 31.05.2007r.,
6)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
7)      uzyskanie przez każdego uczestnika niezbędnej wiedzy z zakresu obsługi wózków jezdniowych,

8) uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia zaświadczenia (certyfikatu) o ukończeniu szkolenia i pozwolenia na jazdę wózkami jezdniowymi (różnymi rodzajami)

9) uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, wyposażonych w nazwę funduszu, logo Unii Europejskiej, EFS, informacje o współfinansowaniu ze środków UE i budżetu państwa, zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000 oraz księgą tożsamości EFS,
7)      zapewnienie uczestnikom szkolenia cateringu w trakcie szkolenia (np. kanapki, ciastka, herbata, kawa, woda).
 

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

 Art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki bez zastosowania przesłanek wskazanych dla tego trybu zamówienia publicznego. Ponadto, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert szkoleniowych m.in. na  szkolenia planowane przez tut. urząd pracy. W okresie 18.01.2007-21.02.2007r. do tut. urzędu pracy wpłynęły oferty cenowe ze świnoujskich instytucji szkoleniowych. Jednocześnie zostały przeanalizowane oferty, które wpływają na bieżąco z pozostałych (regionalnych) instytucji szkoleniowych. Z ofert wynika, iż szkolenie „kierowca operator wózków jezdniowych” może przeprowadzić na terenie Świnoujścia tylko Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu. Koszt szkolenia w tej firmie wynosi800,00 zł za osobę. Zatem, została podjęta decyzja o zaproszeniu tejże firmy do rozmów w sprawie organizacji w/w szkolenia dla 10 osób bezrobotnych.
 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Centrum Kształcenia Zawodowego WZDZ w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Rybaki 11, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 55 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.

 


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „uprawnienia elektroenergetyczne do 15 kV- eksploatacja i dozór”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.


1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – do 100 godzin,
2)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 8 godzin dziennie,
3)      termin wykonania zamówienia – w terminie do dnia 30.04.2007r.,
4)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
5)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, wyposażonych w nazwę funduszu, logo Unii Europejskiej, EFS, informacje o współfinansowaniu ze środków UE i budżetu państwa, zgodnie z rozporządzeniem 11 59/2000 oraz Księgą Tożsamości EFS),
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika niezbędnej wiedzy z zakresu uprawnień elektroenergetycznych, a także świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych,
7)      zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku w trakcie szkolenia (np. kanapki, herbata, kawa, woda).
 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

 Art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki bez zastosowania przesłanek wskazanych dla tego trybu zamówienia publicznego. Ponadto, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert szkoleniowych m.in. na  szkolenia planowane przez tut. urząd pracy. W okresie 18.01.2007-21.02.2007r. do tut. urzędu pracy wpłynęły oferty cenowe ze świnoujskich instytucji szkoleniowych. Jednocześnie zostały przeanalizowane oferty, które wpływają na bieżąco z pozostałych (regionalnych) instytucji szkoleniowych. Z ofert wynika, iż szkolenie „uprawnienia SEP do 1 kV – eksploatacja i dozór” mogą przeprowadzić na terenie Świnoujścia tylko dwie firmy, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Morski Ośrodek Szkoleniowy. Koszt kursu w CKZ wynosi 5.000,00zł dla 10 osób, a w MOSz wynosi 3.000,00zł. Lokalne instytucje szkoleniowe były zobowiązane do przedłożenia wykazów wykładowców i ich kwalifikacje oraz program szkolenia. Wymaganych dokumentów nie dostarczył Morski Ośrodek Szkoleniowy ze Świnoujścia.
           Zatem, została podjęta decyzja o zaproszeniu Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu do rozmów w sprawie organizacji w/w szkolenia dla 10 osób bezrobotnych.
 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Centrum Kształcenia Zawodowego

 

Adres pocztowy: ul. Rybaki 11, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 55 22, 321 48 36  

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.

 


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „uprawnienia elektroenergetyczne do 15 kV- eksploatacja i dozór”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach projektu „Młodzi na starcie życia zawodowego“ Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.


1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – do 100 godzin,
2)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 8 godzin dziennie,
3)      termin wykonania zamówienia – w terminie do dnia 30.04.2007r.,
4)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
5)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, wyposażonych w nazwę funduszu, logo Unii Europejskiej, EFS, informacje o współfinansowaniu ze środków UE i budżetu państwa, zgodnie z rozporządzeniem 11 59/2000 oraz Księgą Tożsamości EFS),
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika niezbędnej wiedzy z zakresu uprawnień elektroenergetycznych, a także świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych,
7)      zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku w trakcie szkolenia (np. kanapki, herbata, kawa, woda).
 

 

   

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

Art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki bez zastosowania przesłanek wskazanych dla tego trybu zamówienia publicznego. Ponadto, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert szkoleniowych m.in. na  szkolenia planowane przez tut. urząd pracy. W okresie 18.01.2007-21.02.2007r. do tut. urzędu pracy wpłynęły oferty cenowe ze świnoujskich instytucji szkoleniowych. Jednocześnie zostały przeanalizowane oferty, które wpływają na bieżąco z pozostałych (regionalnych) instytucji szkoleniowych. Z ofert wynika, iż szkolenie „uprawnienia SEP do 1 kV – eksploatacja i dozór” mogą przeprowadzić na terenie Świnoujścia tylko dwie firmy, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Morski Ośrodek Szkoleniowy. Koszt kursu w CKZ wynosi 5.000,00zł dla 10 osób, a w MOSz wynosi 3.000,00zł. Lokalne instytucje szkoleniowe były zobowiązane do przedłożenia wykazów wykładowców i ich kwalifikacje oraz program szkolenia. Wymaganych dokumentów nie dostarczył Morski Ośrodek Szkoleniowy ze Świnoujścia.
           Zatem, została podjęta decyzja o zaproszeniu Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu do rozmów w sprawie organizacji w/w szkolenia dla 10 osób bezrobotnych.
 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Centrum Kształcenia Zawodowego

 

Adres pocztowy: ul. Rybaki 11, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 55 22, 321 48 36  

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Pracownik ośrodka wypoczynkowego”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      przeprowadzenie zajęć teoretycznych,
2)      przeprowadzenie zajęć praktycznych w ośrodku wczasowym, sanatoryjnym lub hotelowym, posiadającym co najmniej 60 miejsc noclegowych,
3)     liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – od 85 do 100 godzin,
4)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
5)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
6)      termin wykonania zamówienia – 1 miesiąc, do 30.04.2007r.,
7)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,  
8)      zapewnienie serwisu socjalnego (np. kanapki, kawa, herbata, zimne napoje),
9)     uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych wyposażonych w nazwę funduszu, logo Unii Europejskiej, EFS, informacje  o współfinansowaniu ze środków UE i budżetu państwa, zgodnie z rozporządzeniem 11 59/2000 oraz Księgą Tożsamości EFS).
2. Program szkolenia powinien obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne w szczególności:
1)      Organizację pracy recepcjonistów, pokojowych i kelnerek.
2)      Instruktaż dotyczący techniki pracy.
3)      Kulturę profesjonalnej obsługi klienta (udzielanie informacji bezpośrednio i telefonicznie).
4)      Zagadnienia dotyczące higieny osobistej recepcjonistów, pokojowych i kelnerek.
5)      Bezpieczeństwo i higienę pracy recepcjonistów, pokojowych i kelnerek.
6)      Obsługę programu hotelowego.
7)      Obsługę kas fiskalnych.
8)      Rolę pokojowej jako gospodyni.
9)      Zachowanie się pokojowych:
a)    przy sprzątaniu pokoju, łazienki, korytarza,
b)    w bezpośrednim kontakcie z klientem.
10)   Serwowanie przez kelnerkę potraw i napojów.
11)   Organizację przez kelnerkę stołu szwedzkiego oraz obsługę przyjęć okolicznościowych.
 

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

 

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu poprosił lokalne instytucje szkoleniowe  o złożenie ofert szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń planowanych przez urząd oraz oszacowaniem ich kosztów. Z uzyskanych (w styczniu i luty br.) ofert wynika, iż koszt kursu „pracownik ośrodka wypoczynkowego” przedstawia się następująco w poszczególnych instytucjach:
1. Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu – 100 godzin za 900zł, 1 godzina/9,00zł,
2. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu - 85 godzin za 700zł, 1 godzina/8,2zł.
3. Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu – 100 godzin za 1000zł,   1 godzina/10,00zł
4. Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu – 100 godzin za 1200,00zł, 1 godzina/12,00zł.

Ponadto w/w instytucje szkoleniowe były zobowiązane do przedłożenia wykazów wykładowców, ich kwalifikacji oraz programy poszczególnych szkoleń. Wymaganych dokumentów nie dostarczył do dnia 19.02.2007 Morski Ośrodek Szkoleniowy ze Świnoujścia. Natomiast Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu wycofało się z możliwości przeprowadzenia w/w szkolenia. Z analizy otrzymanych dokumentów wynika, iż wykładowcy zaproponowani przez w/w firmy posiadają odpowiednie wykształcenie związane z kierunkiem kursu, a także doświadczenie pedagogiczne. Najbardziej adekwatny zakres programowy, odpowiadający potrzebom rynku pracy zaproponowało OWP. Również koszt szkolenia zaoferowany przez tę firmę nie jest najwyższy. Zatem, po przeanalizowaniu pozostałych wymagań, tj. doświadczenia w organizowaniu szkoleń z zakresu pracy w ośrodku wypoczynkowym, warunków lokalowych, a także pozytywnych opinii osób bezrobotnych została podjęta decyzja o zaproszeniu Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości do rozmów dot. organizacji i przeprowadzenia szkolenia dla 10 osób bezrobotnych w w/w zakresie.

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji "Talent-Promocja-Postęp"

 

Adres pocztowy:    ul. Kasprowicza 4, 72-600 Świonoujście, woj. zachodniopomorskie

 

Telefon: 091 321 56 14

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 

 

 

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)     liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – 100-160 godzin,
2)      zajęcia teoretyczne – do 80 godzin,
3)      zajęcia praktyczne- do 80 godzin,
4)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
5)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
6)     termin wykonania zamówienia – od 1 do 1,5 miesiąca, w terminie do dnia 30.04.2007r.,
7)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
8)     zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia niezbędnych materiałów szkoleniowych,
9)     zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń itp.,
10)   zapewnienie uczestnikom szkolenia serwisu socjalnego.

2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      Zagadnienia z zakresu kosmetyki paznokci,
2)     Zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu manicure metodą żelową, akrylową,
3)      Pielęgnację dłoni,
4)      Nakładanie tipsów (teoria i praktyka),
5)      Zdobienie paznokci (teoria i praktyka),
6)      Tworzenie wizerunku,
7)      Wykonanie profesjonalnego makijażu (teoria i praktyka),
8)      Znajomość podstawowej wiedzy na temat mody,
9)     Dobór kolorów w zależności od typu urody, charakteru i stylu klientki oraz rodzaju makijażu,
10)   Tuszowanie wad sylwetki,
11)   Zagadnienia z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej.
 

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

 

Art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki bez zastosowania przesłanek wskazanych dla tego trybu zamówienia publicznego. Ponadto, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert szkoleniowych, m.in. na  szkolenia planowane przez tut. urząd pracy. W dniach 18.01-21.02.2007r. wpłynęły oferty, z których wynika, że szkolenie „wizaż i manicure z ABC Biznesu” dla 6 osób może zorganizować i przeprowadzić tylko Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu. Koszt szkolenia dla 6 osób wynosi w w/w firmie 13.200,00zł. Zatem została podjęta decyzja o zaproszeniu do negocjacji Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu w sprawie przeprowadzenia szkolenia „wizaż i manicure z ABC Biznesu” dla 6 osób bezrobotnych.
 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji "Talent-Promocja-Postęp"

 

Adres pocztowy:    ul. Kasprowicza 4, 72-600 Świonoujście, woj. zachodniopomorskie

 

Telefon: 091 321 56 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „język niemiecki”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)     liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – od 135 do 150 godzin,
2)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
3)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
4)      termin wykonania zamówienia – do 30.04.2007r.,
5)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
6)     uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych wyposażonych w nazwę funduszu, logo Unii Europejskiej, EFS, informacje o współfinansowaniu ze środków UE i budżetu państwa, zgodnie z rozporządzeniem 11 59/2000 oraz Księgą Tożsamości EFS),
2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)     podstawową znajomość języka niemieckiego, zapewniającą możliwość komunikowania się,
2)      wyrażenia fachowe związane z pracą w turystyce i gastronomii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert szkoleniowych m.in. na  szkolenia planowane przez tut. urząd pracy. W dniach 18-23.01.2007r. wpłynęły do tut. urzędu pracy oferty cenowe z trzech świnoujskich instytucji szkoleniowych. Z uzyskanych ofert wynika, iż najkorzystniejszą cenę za 1 godzinę szkolenia przypadającą na 1 uczestnika zaproponowało Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu. Poniżej przedstawiam zestawienie propozycji instytucji szkoleniowych:
1. Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu – 140 godzin za 1000zł, 1 godzina/7,10zł,
2. Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu – 150 godzin za 1050zł, 1 godzina/7zł,
3. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu - 135 godzin za 1200zł, 1 godzina/8,8zł,
4. Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu – 150 godzin za 1100zł, 1 godzina/7,33zł.

Ponadto instytucje szkoleniowe były zobowiązane do przedłożenia wykazów wykładowców, ich kwalifikacje i programy poszczególnych szkoleń. Wymaganych dokumentów nie dostarczył Morski Ośrodek Szkoleniowy ze Świnoujścia. Z analizy otrzymanych dokumentów wynika, iż wykładowcy zaproponowani przez w/w firmy posiadają odpowiednie wykształcenie związane z kierunkiem kursu, a także doświadczenie pedagogiczne w nauczaniu j. niemieckiego. W związku z powyższym decydującym argumentem wyboru wykonawcy jest koszt szkolenia.
Zaproszone zostało Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu do rozmów dot. organizacji i przeprowadzenia szkolenia dla 10 osób bezrobotnych.

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ZSB w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 77 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Recepcjonista z j. niemieckim”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

1.      Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)     liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – od 135 do 150 godzin,
2)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
3)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
4)      termin wykonania zamówienia – 1,5 miesiąca, do 31.05.2007r.,
5)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
6)     uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych wyposażonych w nazwę funduszu, logo Unii Europejskiej, EFS, informacje o współfinansowaniu ze środków UE i budżetu państwa, zgodnie z rozporządzeniem 11 59/2000 oraz Księgą Tożsamości EFS),

2.      Program szkolenia powinien obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne w szczególności:

1)     podstawową znajomość języka niemieckiego (wyrażenia fachowe związane z pracą  w hotelarstwie), zapewniającą możliwość komunikowania się,
2)     obsługę komputera w zakresie obsługi programu operacyjnego Windows, programu WORD i obsługi programu hotelowego,
3)      obsługę kas fiskalnych,
4)      obsługę terminala kart płatniczych,
5)      organizację pracy w recepcji.

 

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert szkoleniowych m.in. na  szkolenia planowane przez tut. urząd pracy. W okresie 18.01.2007-06.02.2007r. do tut. urzędu pracy wpłynęły oferty cenowe   z czterech świnoujskich instytucji szkoleniowych. Z ofert wynika, iż szkolenie „recepcjonista z j. niemieckim” zostało wycenione w poniższy sposób, iż:
1. Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu – 150 godzin za 1500zł, 1 godzina/10,00zł,
2. Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu – 150 godzin za 1350zł, 1 godzina/9zł,
3. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu - 130 godzin za 1150zł, 1 godzina/8,8zł,
4. Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu – 150 godzin za 1100zł, 1 godzina/7,33zł.

Ponadto w/w instytucje szkoleniowe były zobowiązane do przedłożenia wykazów wykładowców, ich kwalifikacji oraz programy poszczególnych szkoleń. Wymaganych dokumentów nie dostarczył do dnia 19.02.2007 Morski Ośrodek Szkoleniowy ze Świnoujścia.
Z analizy otrzymanych dokumentów wynika, iż wykładowcy zaproponowani przez w/w firmy posiadają odpowiednie wykształcenie związane z kierunkiem kursu, a także doświadczenie pedagogiczne. Jednakże zaproponowane programy są różnorodne. Najbardziej adekwatny zakres programowy, odpowiadający potrzebom rynku pracy zaproponowało ŚCRB. Również koszt szkolenia zaoferowany przez tę firmę nie jest najwyższy.
Zatem, po przeanalizowaniu pozostałych wymagań, tj. doświadczenia   w organizowaniu szkoleń z zakresu pracy w recepcji i nauki języka niemieckiego, warunków lokalowych, położenia i usytuowania instytucji na terenie miasta, a także pozytywnych opinii osób bezrobotnych proponuję zaproszenie Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu do rozmów dot. organizacji i przeprowadzenia szkolenia dla 10 osób bezrobotnych w w/w zakresie.

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ZSB w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 77 77 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „spawanie elektryczne podstawowe i ponadpodstawowe wraz z uprawnieniami PRS w metodzie 135 i 136”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)     liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – do 350 godzin,
2)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 8 godzin dziennie,
3)      termin wykonania zamówienia – w terminie do dnia 31.05.2007r.,
4)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
5)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych, wyposażonych w nazwę funduszu, logo Unii Europejskiej, EFS, informacje o współfinansowaniu ze środków UE i budżetu państwa, zgodnie z rozporządzeniem 11 59/2000 oraz Księgą Tożsamości EFS),
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika niezbędnej wiedzy z zakresu spawania elektrycznego metodą 135 i 136 z uprawnieniami PRS, a także książeczki spawacza
7)      zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku w trakcie szkolenia (np. ciepły posiłek, kanapki, herbata, kawa, woda).

 

  

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

Zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców Powiatowy Urząd Pracy poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert szkoleniowych na przeprowadzenie m.in. szkolen planowanych przez tut. urząd pracy.
Z uzyskanych ofert wynika, iż tylko Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu ma możliwość zorganizowania szkolenia z zakresu spawania elektrycznego, ma odpowiednio przygotowaną bazę lokalową, sprzęt   i uprawnienia do przeprowadzania w/w szkoleń, posiada także pozytywną opinię Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Ponadto CKZ ma bogate doświadczenie w realizacji szkoleń spawalniczych i doświadczonych w tym zakresie wykładowców.
 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Centrum Kształcenia Zawodowego WZDZ w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Rybaki 11, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 55 22, 321 48 36  

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu komputerowego, dla 5 osób bezrobotnych i poszukujących pracy skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.
1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)     liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – do 40 godzin,
2)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
3)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
4)      termin wykonania zamówienia – do 22.12.2006r.,
5)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
7)      uwzględnienie przez wykonawcę przy organizacji szkolenia rodzaju i zakresu niepełnosprawności.
2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      podstawy obsługi komputera, obsługa programu operacyjnego Windows,
2)      obsługa pakietu MS Office,
3)      serfowanie po stronach internetowych

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Ponadto tut. urząd pracy mając na celu zachowanie konkurencyjności dokonał analizy rynku   i zwrócił się do instytucji szkoleniowych o podanie kosztu za ok. 30-40 godzinny kurs komputerowy dla 5 osób niepełnosprawnych. W programie szkolenia powinno znaleźć się: obsługa systemu operacyjnego, programu MS Office, internet i poczta elektroniczna.  Z uzyskanych telefonicznie informacji wynika, iż w/w szkolenie w tygodniu przedświątecznym przeprowadzić może tylko Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu za kwotę 1.500,00zł.
Mając na uwadze posiadane informacje, tj. dotyczące wykładowcy i sali komputerowej wyposażonej w 10 stanowisk komputerowych, a także wcześniej organizowane tego typu szkolenia, jak również pozytywną opinię osób bezrobotnych uczestniczących w podstawowych kursach komputerowych, zaproszono w/w instytucję do przeprowadzenia kursu komputerowego dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu

 

Adres pocztowy: ul. Rybaki 11, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 55 22, 321 48 36  

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu komputerowego, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego   z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Młodzi na starcie życia zawodowego“ Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 120 godzin,
2)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
3)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
4)      termin wykonania zamówienia – do 15.12.2006r.,
5)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
7)      uzyskanie przez każdego uczestnika certyfikatu o ukończeniu szkolenia opatrzonego logo Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z księgą tożsamości.
2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      podstawy obsługi komputera Windows XP,
2)      obsługa pakietu MS Office,
3)      serfowanie po stronach internetowych (wyszukiwanie ofert pracy), odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej,
4)      obsługa programu Corell,
5)      tworzenie stron www.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Ponadto tut. urząd pracy mając na celu zachowanie konkurencyjności dokonał analizy rynku   i zwrócił się do instytucji szkoleniowych o złożenie ofert na 120 godzinny kurs komputerowy dla 10 osób bezrobotnych. W programie szkolenia powinno znaleźć się: obsługa systemu operacyjnego, programu MS Office, internet i poczta elektroniczna, program CorelDRAW   i projektowanie stron internetowych. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu wpłynęły oferty firm UNIZETO, MATCOMP, CKZ Świnoujście i OWP w Świnoujściu.
Z uzyskanych informacji w ofertach wynika, iż za przeprowadzenie w/w szkolenia instytucje zaproponowały następujące koszty:
1. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu – 11.000,00zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu – 10.000,00zł,
3. Unizeto Technologies w Szczecinie – 18.700,00zł,
4. Komputerowa Szkoła Matematyczna „Matcomp” – 11.500,00zł.
Komputerowa Szkoła Matematyczna „Matcomp” zaproponowała korzystną cenę za przeprowadzenia szkolenia poza miejscem pobytu swojej siedziby. Ponadto ma duże doświadczenie i specjalizuje się w realizowaniu kursów komputerowych w różnym zakresie. W dniu 17.11.2006r. podczas rozmowy telefonicznej z Panią Ireną Wierzbicką-Kharraz uzgodniłam koszt szkolenia na poziomie 11.000,00zł, zgodnie z tym ile zostało zaplanowane w projekcie „Młodzi na starcie życia zawodowego” oraz dowiedziałam się, że firma przywiezie swoje komputery do Świnoujścia, żeby prawidłowo móc przeprowadzić kurs. Jednocześnie dnia 17.11.2006 rozmawiałam telefonicznie z Panem Pawłem Pęcherskim z firmy Unizeto, również specjalizującej się w tematyce informatyczno-komputerowej, na temat organizacji kursu komputerowego i uzyskałam informacje, że są w stanie przeprowadzić szkolenie w Świnoujściu, mają do dyspozycji laptopy, ale nie mogą zmienić ceny za szkolenie.
Mając na uwadze posiadane informacje, a także dotychczasową współpracę z firmą „Matcomp”, została podjęta decyzja o zaproszeniu tejże instytucji do przeprowadzenia kursu komputerowego.

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Komputerowa Szkoła Matematyczna MATCOMP

 

Adres pocztowy: ul. Wyzwolenia 7,  70-552 Szczecin, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 43 43 296,  091 812 74 81

 

E-Mail:  matcomp@matcomp.com.pl
 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Pracownik obsługi ruchu turystycznego”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Młodzi na starcie życia zawodowego“ Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
a)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - do 100 godzin, w tym zajęcia praktyczne i teoretyczne,
b)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
c)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
d)      termin wykonania zamówienia – do 15.12.2006r.,
e)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia
f)       zapewnienie uczestnikom szkolenia serwisu socjalnego,
g)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych
2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      Zagadnienia z zakresu prawa turystycznego,
2)      Ubezpieczenia w turystyce,
3)      Pilotaż wycieczek i przewodnictwo turystyczne,
4)      Organizację pracy w recepcji,
5)      Organizację imprez kulturalno-oświatowych,
6)      Obsługę komputera,
7)      Obsługę programu hotelowego,
8)      Obsługę kas fiskalnych,
9)      Obsługę terminala kart płatniczych.

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Ponadto tut. urząd pracy mając na celu zachowanie konkurencyjności dokonał analizy rynku lokalnego i zwrócił się do świnoujskich firm szkoleniowych o złożenie ofert.
Z uzyskanych w ofertach informacji wynika, iż kurs pracownika obsługi ruchu turystycznego mogą przeprowadzić trzy instytucje szkoleniowe, tj.: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu i Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu.
Propozycje w/w instytucji przedstawiają się następująco:
1. OWP zaproponowało 80 godzin zajęć w okresie 16 dni za 7.000,00zł dla 10 osób,
2. CKZ podał kwotę 12.000,00zł za 100 godzin w okresie 4 tygodni dla 10 osób,
3. ŚCRB za 80 godzin szkolenia w okresie 1 miesiąca podało koszt 13.000,00zł za 10 osób.
Ponadto tylko w ofercie ŚCRB jest informacja na temat osób, które będą prowadzić zajęcia szkoleniowe i proponowane zagadnienia programowe.

  Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu jest instytucją działającą przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie Wydział w Świnoujściu. Wymieniona wyższa uczelnia oferuje kierunek ekonomiczny o specjalności turystyka, ma do dyspozycji przygotowanych, kompetentnych wykładowców. Ponadto ta instytucja szkoleniowa w 2006 roku prowadziła na zlecenie tut. urzędu pracy szkolenie o nazwie „recepcjonista” i osoby bezrobotne bardzo były zadowolone z jakości prowadzonych zajęć.
Zatem, mając na uwadze w/w atuty zaproszono ŚCRB do realizacji szkolenia „pracownik obsługi ruchu turystycznego”.

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 Nazwa:    Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ZSB w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 77 77

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie „pracownik biurowy”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego    z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Młodzi na starcie życia zawodowego“ Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

1. Zakres zamówienia obejmuje:
1)      przeprowadzenie zajęć teoretycznych- 40%,
2)      przeprowadzenie zajęć praktycznych- 60%,
3)      liczba godzin szkolenia, obejmująca merytorycznie program szkolenia, przypadająca na każdego uczestnika szkolenia – od 75 do 100 godzin,
4)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
5)      czas trwania szkolenia – 5-6 godzin dziennie, do 6 dni w tygodniu,
6)      termin wykonania zamówienia – do 15.12.2006r.,
7)      miejsce przeprowadzenia szkolenia - na terenie Świnoujścia,
8)      każdy uczestnik szkolenia otrzyma niezbędne materiały dydaktyczne.
2.Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      podstawy obsługi komputera,
2)      zapoznanie z programem WORD,
3)      obsługę Internetu i poczty elektronicznej,
4)      obsługę sprzętu biurowego, tj. skaner, drukarka, kopiarka, faks, niszczarka, bindownica, laminarka,
5)      profesjonalną obsługę klienta bezpośrednio i za pośrednictwem telefonu,
6)      zarządzanie czasem w pracy.

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Ponadto tut. urząd pracy mając na celu zachowanie konkurencyjności dokonał analizy rynku lokalnego i zwrócił się do świnoujskich firm szkoleniowych o złożenie ofert.
Z uzyskanych w ofertach informacji wynika, iż kurs pracownika biurowego mogą przeprowadzić dwie instytucje szkoleniowe, tj.: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu i Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu. OWP zaproponowało 80 godzin zajęć w okresie 2 tygodni za 12.000,00zł z dodatkowymi zagadnieniami takimi, jak komunikacja interpersonalna, stres i zarządzanie czasem. Natomiast CKZ podał kwotę 8.500,00zł za 90 godzin w okresie 3 tygodni.
Z uwagi na doświadczenie OWP w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu obsługi biurowo-administracyjnej, a także zaoferowane dodatkowe tematy, które są bardzo potrzebne młodym osobom wchodzącym na rynek pracy, podjęto decyzję o zaproszeniu OWP do realizacji niniejszego szkolenia. Ponadto istotnym aspektem, który miał wpływ na podjęcie takiej decyzji, jest zadowolenie osób bezrobotnych, które miały okazję przekonać się już o jakości przeprowadzanych szkoleń przez Ośrodek.

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji "Talent-Promocja-Postęp"

 

Adres pocztowy:    ul. Kasprowicza 4, 72-600 Świonoujście, woj. zachodniopomorskie

 

Telefon: 091 321 56 14


 

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „księgowość komputerowa”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

1. Zakres szkolenia powinien obejmować:

a)      przeprowadzenie zajęć teoretycznych – 30%,
b)      przeprowadzenie zajęć praktycznych- 70%,
c)     liczba godzin szkolenia – 100, przypadająca na każdego uczestnika szkolenia,
d)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
e)      czas trwania szkolenia – do 30 dni,  5-6 godzin dziennie,
f)       miejsce przeprowadzenia szkolenia: miasto Świnoujście,
g)      jedno stanowisko komputerowe na 1 osobę,
h)      szkolenie musi odbywać się na terenie Świnoujścia,
i)        zapewnienie serwisu socjalnego (kanapki, kawa, herbata, zimne napoje),
j)        każda osoba szkolona otrzyma niezbędne materiały dydaktyczne.
2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:

a)      zasady prowadzenia rachunkowości przy wykorzystaniu komputera,
b)      obsługę programu finansowo-księgowego takiego, jak „Symfonia” lub równoważnego,
c)      prezentacja i zasady obsługi systemu informatycznego,
d)      zasady przetwarzania danych w systemie,
e)      ewidencja operacji gospodarczych,
f)        tworzenie sprawozdań finansowych,
g)      tworzenie korespondencji finansowo-księgowej,
h)      prowadzenie dokumentacji płacowej i obsługa programu „Płatnik”. 

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 


Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Ponadto tut. urząd pracy mając na celu zachowanie konkurencyjności dokonał analizy rynku lokalnego i zwrócił się do świnoujskich firm szkoleniowych o złożenie ofert na kurs „księgowośc komputerowa” dla 10 osób bezrobotnych. Z uzyskanych informacji w ofertach wynika, iż przeprowadzić szkolenie „księgowość komputerowa” może tylko Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu i zaproponowało kwotę 12.000,00zł za 100 godzin zajęć szkoleniowych dla 10 osób. Jednocześnie w ofercie ŚCRB podało informację na temat osób, które będą prowadzić zajęcia szkoleniowe. Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Szczecinie nie przedłożył swojej oferty. Mając na uwadze uzyskane informacje w ofertach została podjęta decyzja o zaproszeniu do realizacji w/w szkolenia Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu.

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ZSB w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 77 77

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Wizaż, manicure i pedicure z ABC Biznesu”, dla 6 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.


1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)     liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – 100-160 godzin,
2)      zajęcia teoretyczne – do 80 godzin,
3)      zajęcia praktyczne- do 80 godzin,
4)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
5)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 8 godzin dziennie,
6)      termin wykonania zamówienia – od 1,5 do 2 miesięcy, w terminie do dnia 15.12.2006r.,
7)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
8)      zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
9)  zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń itp.,
10)   zapewnienie uczestnikom szkolenia serwisu socjalnego.

2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      Zagadnienia z zakresu kosmetyki paznokci,
2)      Zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu manicure metodą żelową, akrylową,
3)      Pielęgnację dłoni i stóp,
4)      Nakładanie tipsów (teoria i praktyka),
5)      Zdobienie paznokci (teoria i praktyka),
6)      Tworzenie wizerunku,
7)      Wykonanie profesjonalnego makijażu (teoria i praktyka),
8)      Znajomość podstawowej wiedzy na temat mody,
9)      Dobór kolorów w zależności od typu urody, charakteru i stylu klientki oraz rodzaju makijażu,
10)   Tuszowanie wad sylwetki,
11)  Zagadnienia z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej.

  

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Ponadto tut. urząd pracy mając na celu zachowanie konkurencyjności dokonał analizy rynku lokalnego i zwrócił się do świnoujskich firm szkoleniowych o złożenie ofert na kurs „ wizaż, manicure i pedicure z ABC Biznesu". Z uzyskanych informacji w ofertach wynika, iż szkolenie „wizaż, manicure i pedicure z ABC Biznesu” na terenie Świnoujścia może zorganizować i przeprowadzić tylko Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu. Koszt szkolenia za 150 godzin dla 6 osób wynosi w w/w firmie 18.000,00zł. Zatem została podjęta decyzja o zaproszeniu do negocjacji Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości  w Świnoujściu w sprawie przeprowadzenia w/w szkolenia.

 

 Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji "Talent-Promocja-Postęp"

 

Adres pocztowy:    ul. Kasprowicza 4, 72-600 Świonoujście, woj. zachodniopomorskie

 

Telefon: 091 321 56 14

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „kurs dokształcający kierowców na przewóz osób i rzeczy”, dla 5 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      program szkolenia i liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy,
2)      czas trwania szkolenia –do 7 dni w tygodniu, do 8 godzin dziennie,
3)      termin wykonania zamówienia – do 30.11.2006r.,
4)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Szczecina,
5)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego.
W dniach 12-18.10.2006r. wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu oferty z instytucji szkoleniowych, dotyczące możliwości zorganizowania szkolenia dla kierowców na przewóz osób i rzeczy. Z posiadanych przez tut. urząd pracy informacji wynika, iż nie ma możliwości przeprowadzenia niniejszego szkolenia na terenie Świnoujścia. Z uzyskanych ofert wynika, iż za przeprowadzenie w/w szkolenia instytucje zaproponowały następujące koszty:
1. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego w Stobnie – 1.050,00zł za jedna osobę,
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie – 1.150,00zł za jedną osobę,
3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Kierowca.pl”– 1.100,00zł za jedną osobę.
Mając na uwadze fakt, iż kurs dla kierowców dokształcających kierowców określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy to jedynym kryterium oceny i zarazem wyboru instytucji szkoleniowej jest cena. Zatem została podjęta decyzja o zaproszeniu do przeprowadzenia „kursu dokształcającego kierowców na przewóz osób   i rzeczy” Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego  w Stobnie.

 


 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego

 

Adres pocztowy: 04-905 Stobno 82, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 067 / 216 44 97

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Ubezpieczenia społeczne   z obsługą Płatnika”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 70 godzin,
2)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
3)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
4)      termin wykonania zamówienia – do 15.12.2006r.,
5)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
7)      zapewnienie uczestnikom szkolenia serwisu socjalnego.
2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      wprowadzanie danych do programu Płatnik,
2)      tworzenie i drukowanie dokumentów,
3)      rozliczenia comiesięczne z ZUS,
4)      korekty deklaracji.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Ponadto tut. urząd pracy mając na celu zachowanie konkurencyjności dokonał analizy rynku  i zwrócił się do lokalnych firm szkoleniowych o złożenie ofert na 40-70 godzinny kurs „ubezpieczenia społeczne z obsługą Płatnika” dla 10 osób bezrobotnych. Z uzyskanych informacji w ofertach wynika, iż za przeprowadzenie w/w szkolenia instytucje zaproponowały następujące koszty:
1. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu – 4.000,00zł za 45 godzin szkolenia dla 10 osób,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu – 5.000,00zł za 50 godzin dla 10 osób,
3. Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu – 12.000,00zł, za 70 godzin dla 10 osób. Ponadto w ofercie jest informacja na temat osób, które będą prowadzić zajęcia szkoleniowe.

Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Szczecinie nie przedłożył swojej oferty.

Z analizy otrzymanych ofert wynika, że najkorzystniejszą cenę zaproponował Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu, ale nie podał w ofercie osób, które miałyby poprowadzić zajęcia szkoleniowe. Jednocześnie tut. urząd pracy posiada informacje, iż OWP nie ma doświadczenia z realizowaniu szkoleń z zakresu prawa pracy i temu podobnych. Natomiast Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ma doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu prawa pracy, poza tym działa przy zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i ma do dyspozycji wykładowców z tejże uczelni. Ze względu na wysoką jakość organizowanych do tej pory szkoleń z zakresu prawa pracy, bardzo dobrze przygotowanych wykładowców z umiejętnościami przekazania posiadanej wiedzy, efektywne rezultaty ukończenia szkolenia „ubezpieczenia społeczne z obsługą Płatnika” przez osoby bezrobotne, a także zadowolenie    i opinie osób bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez ŚCRB   została podjęta decyzja o wyborze Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu do przeprowadzenia w/w szkolenia.

 


 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ZSB w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 77 77

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „ Specjalista ds. kadrowych z obsługą programu Płatnik ”, dla 9 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, w ramach projektu "KOBIETY.PL".
1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 100 godzin,
2)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
3)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
4)      termin wykonania zamówienia – do 15.12.2006r.,
5)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
7) zapewnienie uczesnikom szkolenia serwisu socjalnego.
2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      Zagadnienia z zakresu prawa pracy,
2)      Obsługę programu komputerowego Płatnik, dokumenty rozliczeniowe z ZUS, przesyłanie deklaracji itp.,
3) obsługę programu kadrowego.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Ponadto tut. urząd pracy mając na celu zachowanie konkurencyjności dokonał analizy rynku lokalnego i zwrócił się do świnoujskich firm szkoleniowych o złożenie ofert na szkolenie "Specjalista ds kadrowych". Z uzyskanych informacji w ofertach wynika, iż za przeprowadzenie szkolenia „specjalista ds. kadrowych” n/w instytucje zaproponowały następujące koszty: 1. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu – 7.000,00zł za 80 godzin szkolenia dla 10 osób, 2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu – 8.000,00zł za 80 godzin dla 10 osób, 3. Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu – 13.230,00zł, a 100 godzin dla 9 osób. Ponadto w ofercie jest informacja na temat osób, które będą prowadzić zajęcia szkoleniowe. Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Szczecinie nie przedłożył swojej oferty. Z uwagi na efektywne rezultaty ukończenia szkolenia „specjalista ds. kadrowych” przez osoby bezrobotne, a także zadowolenie i opinie osób bezrobotnych uczestniczących w tego typu szkoleniach organizowanych przez ŚCRB, wykładowców, jakimi dysponuje ta instytucja szkoleniowa, wysoki poziom oferowany uczestnikom i doświadczenie zaproszono Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu do przeprowadzenia szkolenia „Specjalista ds. kadrowych”.

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ZSB w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 77 77

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Masaż klasyczny z ABC Biznesu”, dla 6 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.
1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 100 godzin,
2)      zajęcia teoretyczne – do 40 godzin,
3)      zajęcia praktyczne- do 60 godzin,
4)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
5)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
6)      termin wykonania zamówienia – do 1 miesiąca, w terminie do dnia 15.12.2006r.,
7)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
8)      zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
9)      zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń itp.,
10)   zapewnienie uczestnikom szkolenia serwisu socjalnego.

2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      Zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii,
2)      Zagadnienia z zakresu technik masażu (klasyczny, relaksacyjny i odchudzający),
3)      Zajęcia z refleksoterapii,
4)      Zagadnienia z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Ponadto tut. urząd pracy mając na celu zachowanie konkurencyjności dokonał analizy rynku lokalnego i zwrócił się do świnoujskich firm szkoleniowych o złożenie ofert. Z uzyskanych informacji w ofertach wynika, iż szkolenie „masaż klasyczny z ABC Biznesu” może zorganizować i przeprowadzić tylko Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu. Z oferty z dnia 25.08.2006 wynika, iż koszt szkolenia za 100 godzin dla 5 osób wynosi w w/w firmie 6.000,00zł, czyli koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 1.200,00zł. Zatem została podjęta decyzja o zaproszeniu do rozmów Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu w sprawie przeprowadzenia szkolenia „masaż klasyczny z ABC Biznesu” dla 6 osób.

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji "Talent-Promocja-Postęp"

 

Adres pocztowy:    ul. Kasprowicza 4, 72-600 Świonoujście, woj. zachodniopomorskie

 

Telefon: 091 321 56 14

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Asertywność, komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem, automotywowanie, stres”, dla 20 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Młodzi na starcie życia zawodowego“ Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 50 godzin,
2)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
3)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
4)      termin wykonania zamówienia – w okresie dwóch tygodni, do 30.11.2006r.,
5)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych
2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      Zagadnienia związane z komunikowaniem się,
2)      Jak radzić sobie ze stresem, szczególnie w pracy,
3)      Jak zarządzać czasem w pracy,
4)      Co to jest asertywność i jak być asertywnym,
5)      Automotywowanie.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Ponadto tut. urząd pracy mając na celu zachowanie konkurencyjności dokonał analizy rynku lokalnego i zwrócił się do świnoujskich firm szkoleniowych o złożenie ofert. Z uzyskanych informacji w ofertach wynika, iż za przeprowadzenie 50 godzinnego szkolenia „asertywność, komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem, stres” dla 20 osób n/w instytucje zaproponowały następujące koszty: 1. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu – 6.000,00zł, 2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu – 6.000,00zł, 3. Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu – 9.000,00zł, 4. Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Szczecinie – 8.000,00zł. Natomiast w/w szkolenia nie może przeprowadzić, ponieważ zakończył swoją działalność, Ośrodek Kursowy „Profesja” STSG w Świnoujściu. W związku z tym, iż dwie instytucje złożyły oferty o tej samej cenie, została podjęta decyzja o zwróceniu się z prośbą do tych firm o dostarczenie wykazów wykładowców, którzy są przewidziani do przeprowadzenia poszczególnych w/w szkoleń wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby odpowiednich kwalifikacji do przeprowadzenia w/w szkoleń, curriculum vitae i innych dokumentów na okoliczność stażu pracy. Z przesłanych dokumentów wynika, iż CKZ w Świnoujściu zaproponowało do przeprowadzenia szkolenia osoby pracujące na co dzień w poradni psychologicznej i zajmujące się uzależnieniami. Natomiast OWP w Świnoujściu zaproponowało Panią, która jest pedagogiem szkolnym od 14 lat, pracuje w Liceum Ogólnokształcącym w Świnoujściu, ponadto jest współorganizatorką Giełdy Zawodów. Zatem po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów została podjęta decyzja o zaproszeniu do realizacji zamówienia Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu.

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji "Talent-Promocja-Postęp"

 

Adres pocztowy:    ul. Kasprowicza 4, 72-600 Świonoujście, woj. zachodniopomorskie

 

Telefon: 091 321 56 14

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego” dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu. 
1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – do 150 godzin,
2)      przeprowadzenie zajęć teoretycznych- od 80 do 50 godzin,
3)      przeprowadzenie zajęć praktycznych- od 70 do 100 godzin,
4)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
5)      czas trwania szkolenia – do 19.12.2006r.,
6)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
7)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych
8)      uzyskanie przez każdego uczestnika zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu obsługi komputera, komputerowego fakturowania, obsługi kas fiskalnych, gospodarki magazynowej i pozwolenia na jazdę wózkami jezdniowymi (różnymi rodzajami).
2. Program szkolenia powinien obejmować przede wszystkim takie zagadnienia, jak:
1)      Gospodarka magazynowa,
2)      Podstawy obsługi komputera (program magazynowy),
3)      Obsługa kas fiskalnych,
4)      Fakturowanie komputerowe,
5)      Obsługa wózka jezdniowego (widłowego), teoretycznie i praktycznie.
 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

 

 Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Ponadto tut. urząd pracy mając na celu zachowanie konkurencyjności dokonał analizy rynku lokalnego i zwrócił się do świnoujskich firm szkoleniowych o złożenie ofert. Z uzyskanych informacji w ofertach wynika, iż szkolenie „magazynier z obsługą wózka jezdniowego” dla 10 osób może przeprowadzić jedynie Centrum Kształcenia Zawodowego  w Świnoujściu za kwotę 13.000,00zł. Natomiast w/w szkolenia nie przeprowadzą Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu i Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości. Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Szczecinie nie przedłożył swojej oferty. Mając na uwadze uzyskane informacje została podjęta decyzja o zaproszeniu do rozmów Centrum Kształcenia Zawdowego w Świnoujściu.
 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Centrum Kształcenia Zawodowego WZDZ w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Rybaki 11, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 55 22, 321 48 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Audytor wewnętrzny systemu HACCP”, dla 5 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 24 godziny,
2)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
3)      czas trwania szkolenia – 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie,
4)      termin wykonania zamówienia – do 30.11.2006r.,
5)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych
2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      Zagadnienia z zakresu podstaw prawnych systemu HACCP,
2)      Opracowanie systemu HACCP,
3)      Dokumentację HACCP,
4)      Kontrolę wewnętrzną i weryfikację systemu HACCP.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Ponadto tut. urząd pracy mając na celu zachowanie konkurencyjności dokonał analizy rynku lokalnego i zwrócił się do świnoujskich firm szkoleniowych o złożenie ofert dot. możliwości przeprowadzenia szkolenia "AUDYTOR WEW. SYSTEMU HACCP". Z uzyskanych informacji w ofertach wynika, iż za przeprowadzenie 24 godzinnego szkolenia „audytor wew. systemu HACCP” dla 5 osób n/w instytucje zaproponowały następujące koszty: Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu – 2.500,00zł, Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu – 2.400,00zł. Natomiast w/w szkolenia nie może przeprowadzić Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Szczecinie, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości i zakończył swoją działalność Ośrodek Kursowy „Profesja” STSG w Świnoujściu. Mając na uwadze korzystniejszą cenę, a także wcześniejszą współpracę w realizacji podobnych szkoleń wybrano Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu do przeprowadzenia szkolenia „audytor wew. systemu HACCP”.
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ZSB w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 77 77

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie „operator koparko - ładowarki” dla 5 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      przeprowadzenie zajęć teoretycznych – 116 godzin,
2)      przeprowadzenie zajęć praktycznych – 86 godzin,
3)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – 202 godzin,
4)      czas trwania szkolenia – ok. 1 miesiąca, do 31.10.2006r. ,
5)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Wolina,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
7)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub innego dokumentu uprawniającego do obsługi koparko-ładowarki.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Jednocześnie przyczyną zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki i zaproszenia Ośrodka Centralnego Szkolenia Maszynistów we Włocławku do przeprowadzenia szkolenia „operator koparko-ładowarki” jest fakt, iż na terenie Świnoujścia nie ma instytucji szkoleniowej organizującej tego typu szkolenia. Jak wynika z informacji posiadanych przez tut. urząd pracy OCSM we Włocławku ma możliwość zorganizowania w/w szkolenia na terenie Szczecina   i Wolina. Ze względu na niedużą odległość od Świnoujścia osoby bezrobotne mniej czasu poświęcają na dojazd do Wolina i tym samym koszt szkolenia będzie mniejszy, niż gdyby uczestnicy szkolenia musieli dojeżdżać do Szczecina. Ponadto tut. urząd pracy posiada wiedzę   o braku jakiejkolwiek innej instytucji szkoleniowej organizującej szkolenia operatorów koparko-ładowarek na terenie Szczecina lub okolicach.

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów

 

Adres pocztowy:    ul. Inowrocławska 10, 87-800 Włocławek, woj. kujawskopomorskie

 

Telefon: 054 / 236 48 80


 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Wizaż i manicure z ABC Biznesu”, dla 5 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – 100-160 godzin,
2)      zajęcia teoretyczne – do 80 godzin,
3)      zajęcia praktyczne- do 80 godzin,
4)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
5)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
6)      termin wykonania zamówienia – od 1,5 do 2 miesięcy, w terminie do dnia 30.11.2006r.,
7)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
8)     zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
9) zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń itp.,
10)   zapewnienie uczestnikom szkolenia serwisu socjalnego.
1. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      Zagadnienia z zakresu kosmetyki paznokci,
2)      Zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu manicure metodą żelową, akrylową,
3)      Pielęgnację dłoni,
4)      Nakładanie tipsów (teoria i praktyka),
5)      Zdobienie paznokci (teoria i praktyka),
6)      Tworzenie wizerunku,
7)      Wykonanie profesjonalnego makijażu (teoria i praktyka),
8)      Znajomość podstawowej wiedzy na temat mody,
9)      Dobór kolorów w zależności od typu urody, charakteru i stylu klientki oraz rodzaju makijażu,
10)   Tuszowanie wad sylwetki,
11)   Zagadnienia z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej.

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Ponadto tut. urząd pracy mając na celu zachowanie konkurencyjności dokonał analizy rynku lokalnego i zwrócił się do świnoujskich firm szkoleniowych o złożenie ofert na kurs „wizaż i manicure” dla 5 osób bezrobotnych. Z uzyskanych informacji w ofertach wynika, iż szkolenie „wizaż i manicure” dla 5 osób może zorganizować i przeprowadzić tylko Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu. Z oferty z dnia 25.08.2006 wynika, iż koszt szkolenia za 150 godzin dla 5 osób wynosi w w/w firmie 9.000,00zł. Zatem została podjęta decyzja o zaproszeniu do negocjacji Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu w sprawie przeprowadzenia szkolenia „wizaż i manicure z ABC Biznesu” dla 5 osób bezrobotnych.

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

 

Adres pocztowy:    ul. Kasprowicza 4, 72-600 Świonoujście, woj. zachodniopomorskie

 

Telefon: 091 321 5614

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „spawanie elektryczne podstawowe i ponadpodstawowe wraz z uprawnieniami PRS w metodzie 135 i 136”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia – do 300 godzin,
2)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 8 godzin dziennie,
3)      termin wykonania zamówienia – w terminie do dnia 20.12.2006r.,
4)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
5)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika niezbędnej wiedzy z zakresu spawania elektrycznego metodą 135 i 136 z uprawnienia PRS, a także książeczki spawacza.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego.
Jednocześnie przyczyną zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki jest fakt, jak wynika z informacji uzyskanych telefonicznie od lokalnych instytucji szkoleniowych, iż na terenia Świnoujścia tylko Centrum Kształcenia Zawodowego ma możliwość przeprowadzenia szkolenia z zakresu spawania podstawowego i ponadpodstawowego z uprawnieniami PRS   w metodzie 135 i 136. Ponadto CKZ w Świnoujściu posiada pozytywną opinię Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Centrum Kształcenia Zawodowego WZDZ w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Rybaki 11, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 55 22, 321 48 36  

 

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „specjalista ds. kadrowych z obsługą programu Płatnik”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 80 godzin,
2)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
3)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
4)      termin wykonania zamówienia – do 31.10.2006r.,
5)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych
2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      Zagadnienia z zakresu prawa pracy,
2)      Obsługę programu komputerowego Płatnik, dokumenty rozliczeniowe z ZUS, przesyłanie deklaracji itp.

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):


 

Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Ponadto tut. urząd pracy mając na celu zachowanie konkurencyjności dokonał analizy rynku lokalnego i zwrócił się do świnoujskich firm szkoleniowych o złożenie ofert na 70-80 godzinny kurs „specjalista ds. kadrowych z obsługą programu Płatnik” dla 10 osób bezrobotnych.  Z uzyskanych informacji w ofertach wynika, iż za przeprowadzenie w/w szkolenia instytucje zaproponowały następujące koszty:
1. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu – 6.900,00zł za 80 godzin,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu – 8.000,00zł za 80 godzin,
3. Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu – 11.200,00zł za 80 godzin, a 9.800,00zł za 70 godzin.
Mając na uwadze efektywne rezultaty ukończenia szkolenia „specjalista ds. kadrowych z obsługą programu Płatnik” przez osoby bezrobotne tut. Urząd Pracy zwrócił się z prośbą do w/w instytucji szkoleniowych o dostarczenie wykazów wykładowców, którzy są przewidziani do przeprowadzenia poszczególnych w/w szkoleń wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby odpowiednich kwalifikacji do przeprowadzenia w/w szkoleń, curriculum vitae i innych dokumentów na okoliczność stażu pracy.
W dniu 07.09.2006 wpłynęły do tut. urzędu dokumenty, z których wynika, iż Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu przedłożyło wszystkie dokumenty zgodnie z pismem, a także zaproponowało osoby z najlepszymi kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie objętym przedmiotem kursu do przeprowadzenia w/w szkolenia.
Ponadto w dniu 12.09.2006r. przeprowadziłam rozmowę telefoniczną z Panem Romanem Chmielewskim pracownikiem ŚCRB na temat możliwości zorganizowania 80 godzin szkolenia za kwotę 9.800zł i zwiększenia liczby godzin zajęć poświęconych obsłudze programu Płatnik. W odpowiedzi na przeprowadzoną rozmowę w dniu 13.09.2006 wpłynęło do tut. urzędu pismo wraz z programem szkolenia akceptujące moją propozycję.
Zatem, ze względu na powyższe informacje i doświadczenie ŚCRB w realizacji tego typu szkoleń Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu zostało wybrane do przeprowadzenia szkolenia „specjalista ds. kadrowych z obsługą programu Płatnik”.
 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu

 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 77 77

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

E-mail: szswzkier@praca.gov.pl
 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „j. angielski”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego   z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 100 godzin,
2)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
3)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
4)      termin wykonania zamówienia – do 31.10.2006r.,
5)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
6)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych
2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      znajomość języka angielskiego, zapewniającą możliwość komunikowania się,
2)      wyrażenia związane z poszukiwaniem pracy w państwach anglojęzycznych,
3)      wyrażenia i słownictwo związane ze specyfiką danego zawodu,
4)      umiejętność pisania oferty własnej (curriculum vitae, list motywacyjny),
5)      zagadnienia gramatyczne,
6)      orientacja w mieście, plan miasta, opis drogi, określanie czasu.

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Ponadto tut. urząd pracy mając na celu zachowanie konkurencyjności dokonał analizy rynku lokalnego i zwrócił się do świnoujskich firm szkoleniowych o złożenie ofert na 100 godzinny kurs „j. angielskiego” dla 10 osób bezrobotnych. Z uzyskanych informacji w ofertach wynika, iż za przeprowadzenie w/w szkolenia instytucje zaproponowały następujące koszty:
1. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu – 10.000,00zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu – 10.000,00zł,
3. Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu – 7.000,00zł,
4. Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Szczecinie – 8.000,00zł.
Mając na uwadze najkorzystniejszą cenę zaproponowaną przez ŚCRB, telefonicznie poprosiłam o przedłożenie dokumentów dotyczących kadry dydaktycznej, która prowadziłaby zajęcia szkoleniowe, posiadającej wykształcenie w dziedzinie związanej z tematyką szkolenia. W dniu 13.09.2006r. wpłynęło do tut. urzędu pismo wraz z dokumentami. Z przedstawionych dyplomów i życiorysów osób planowanych do przeprowadzenia kursu j. angielskiego wynika, iż są to osoby wykształcone w kierunku filologii angielskiej i posiadające odpowiednie kwalifikacje, a także doświadczenie zawodowe związane z nauczaniem j. angielskiego.
Mając powyższe informacje na uwadze oraz dotychczasową współpracę w realizacji szkoleń, do przeprowadzenia szkolenia „j. angielski” zostało wybrane Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu.

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu

 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 77 77

 


 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

E-mail: szsw@praca.gov.pl
 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „profesjonalny handlowiec”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego   z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 80 godzin,
2)      zajęcia teoretyczne – do 40 godzin,
3)      zajęcia praktyczne – do 40 godzin,
4)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
5)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
6)      termin wykonania zamówienia – do 1 miesiąca, w terminie do dnia 31.07.2006r.,
7)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
8)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
9)      zapewnienie uczestnikom szkolenia serwisu socjalnego.
2. Program szkolenia obejmuje w szczególności:
1)      obsługę klienta i techniki sprzedaży,
2)      obsługę komputera w zakresie obsługi programu sklepowo-magazynowego,
3)      obsługę kas fiskalnych teoretycznie i praktycznie,
4)      obsługę terminali kart płatniczych teoretycznie i praktycznie.

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

Po przeprowadzeniu analizy rynku i uzyskaniu informacji wynika, że 80 godzinny kurs „profesjonalny handlowiec”, w ramach którego powinny znaleźć się przede wszystkim takie zagadnienia, jak obsługa kas fiskalnych, terminali kart płatniczych, programu komputerowego sklepowego, techniki sprzedaży i obsługa klienta, mogą zorganizować i przeprowadzić wszystkie n/w firmy i koszt tego szkolenia przedstawia się następująco:
1. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Ś-ciu – 7500zł,
2. Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu – 8500zł,
3. Ośrodek Kursowy „Profesja” w Ś-ciu – 7430zł,
4. Centrum Kształcenia Zawodowego w Ś-ciu – 6500zł.
Wyżej wymienione instytucje szkoleniowe reprezentują podobny poziom prowadzonych szkoleń, mają wykładowców z odpowiednim przygotowaniem, wykształceniem  i kwalifikacjami, posiadają bazy szkoleniowe o podobnym standardzie.
  Mając powyższe na uwadze postanowiono zastosować tryb zamówienie z wolnej ręki  i zaprosić do rozmów w sprawie przeprowadzenia szkolenia „profesjonalny handlowiec” Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu, które zaproponowało najkorzystniejszą cenę.

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy nr 1:

 

Nazwa:    Centrum Kształcenia Zawodowego

 

Adres pocztowy: ul. Rybaki 11, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 55 22  

 

 


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

E-mail: szsw@praca.gov.pl
 

 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:
 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „masaż klasyczny z ABC Biznesu”, dla 5 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywność sukcesem na rynku pracy“ Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 100 godzin,
2)      zajęcia teoretyczne – do 40 godzin,
3)      zajęcia praktyczne- do 60 godzin,
4)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
5)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
6)      termin wykonania zamówienia – do 2 miesięcy, w terminie do dnia 30.09.2006r.,
7)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
8)      zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
9)      zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń itp.,
10)   zapewnienie uczestnikom szkolenia serwisu socjalnego.
2. Program szkolenia obejmuje w szczególności:
1)      Zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii,
2)      Zagadnienia z zakresu technik masażu (klasyczny, relaksacyjny i odchudzający),
3)      Zajęcia z refleksoterapii,
4)      Zagadnienia z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej,

 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
 

Uzasadnienie prawne art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne: Zastosowany został tryb zamówienia z wolnej ręki, ponieważ  przeprowadzono analizę rynku w zakresie szkolenia „masaż klasyczny z ABC Biznesu”,   z której wynika, iż mogą je zorganizować na terenie Świnoujścia tylko dwie, następujące instytucje: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości SF „Talent-Promocja-Postęp” w Świnoujściu i Ośrodek Kursowy „Profesja” STSG w Świnoujściu. W/w firmy zaproponowały zorganizowanie niniejszego szkolenia, zawierającego 100 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla 5 osób, w kwocie odpowiednio: 6000zł i 6100zł. Z informacji, jakie posiada tut. urząd pracy, jak i wcześniejszej współpracy wynika, że obie firmy nie mają dużego doświadczenia w prowadzeniu tego typu szkoleń, natomiast mają wykładowców z odpowiednim wykształceniem i praktyką. Biorąc pod uwagę te aspekty została podjęta decyzja o zaproszeniu do negocjacji w sprawie organizacji  i przeprowadzenia szkolenia Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości.

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

 

Adres pocztowy:    ul. Kasprowicza 4, 72-600 Świonoujście, woj. zachodniopomorskie

 

Telefon: 091 321 5614

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego


 

Nazwa:    GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Adres pocztowy:   ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72 - 600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.


 

Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Sokalska

 

Telefon/fax: 091 321 04 27 lub 091 321 04 27 w. 42
 

E-mail: szsw@praca.gov.pl
 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przeprowadzenie szkolenia „profesjonalny sprzedawca”, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Młodzi na starcie życia zawodowego“ Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

 

1. Zakres zamówienia powinien obejmować w szczególności:
1)      liczbę godzin szkolenia, obejmującą merytorycznie program szkolenia, przypadającą na każdego uczestnika szkolenia - 80 godzin,
2)      zajęcia teoretyczne – do 40 godzin,
3)      zajęcia praktyczne – do 40 godzin,
4)      czas trwania godziny lekcyjnej – 45 minut,
5)      czas trwania szkolenia –do 6 dni w tygodniu, do 6 godzin dziennie,
6)      termin wykonania zamówienia – do 1 miesiąca, w terminie do dnia 06.10.2006r.,
7)      miejsce odbywania szkolenia - na terenie Świnoujścia,
8)      uzyskanie przez każdego uczestnika szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
9)      zapewnienie uczestnikom szkolenia serwisu socjalnego.
2. Program szkolenia powinien obejmować w szczególności:
1)      obsługę klienta i techniki sprzedaży,
2)      obsługę komputera w zakresie obsługi programu sklepowo-magazynowego,
3)      obsługę kas fiskalnych teoretycznie i praktycznie,
4)      obsługę terminali kart płatniczych teoretycznie i praktycznie.
 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

 

Powodem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zastosowanie tego trybu bez zastosowania przesłanek w/w trybu zamówienia publicznego. Ponadto tut. urząd pracy mając na celu zachowanie konkurencyjności dokonał analizy rynku lokalnego i zwrócił się do świnoujskich firm szkoleniowych o złożenie ofert na 80 godzinny kurs „Profesjonalny sprzedawca” dla 10 osób bezrobotnych. Z uzyskanych informacji w ofertach wynika, iż za przeprowadzenie w/w szkolenia instytucje zaproponowały następujące koszty:
1. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Świnoujściu – 7.500,00zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu – 7.000,00zł,
3. Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu – 12.000,00zł.

 

Mając powyższe informacje na uwadze, doświadczenie lokalnych firm szkoleniowych, a także dotychczasową współpracę w realizacji podobnych szkoleń dokonano wyboru Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu do przeprowadzenia szkolenia „Profesjonalny sprzedawca”.

 

Nazwa i adres Wykonawcy: Centrum Kształcenia Zawodowego WZDZ w Szczecinie

 

Adres pocztowy:    ul. Rybaki 13, 72 - 600 Świnoujście

 

Telefon: 091 321 55 22

Fax: 091 321 48 36

E-mail:  ckz@uznam.net.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1

 

Nazwa:    Świnoujskie Centrum Rozwoju Biznesu ZSB w Szczecinie

 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie.  

 

Telefon/fax: 091 321 77 77

 

 

 

 


Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu poprosił lokalne instytucje szkoleniowe o złożenie ofert szkoleniowych m.in. na  szkolenia planowane przez tut. urząd pracy. W okresie 11.07.2007-25.07.2007r. do tut. urzędu pracy wpłynęły oferty cenowe ze świnoujskich instytucji szkoleniowych. Jednocześnie zostały przeanalizowane oferty, które wpływają na bieżąco z pozostałych (regionalnych) instytucji szkoleniowych. Z ofert wynika, iż szkolenie z zakresu spawania może przeprowadzić na terenie Świnoujścia tylko Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu. Koszt szkolenia w tej firmie wynosi 3.000,00zł za osobę. Zatem, została podjęta decyzja o zaproszeniu tejże firmy do rozmów w sprawie organizacji w/w szkolenia dla 10 osób bezrobotnych.

 

Wytworzył:
Joanna Sokalska
Udostępnił:
Katarzyna Krempeć
(2006-07-07 14:42:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Adriana Karpow-Skrzypiec
(2009-08-17 14:51:14)
 
 
ilość odwiedzin: 553311

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X