☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Świnoujście
Herb PUP Świnoujście

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Staze.txt

staże

Staż to zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy. Oznacza to, że stażysta nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy, a zatem nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, w tym materialnej, jak osoba zatrudniona na umowę o pracę.

 

Kto może być organizatorem stażu?

 • pracodawca,
 • organizacja pozarządowa,
 • przedsiębiorca niezatrudniający pracownika,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej,
 • pracodawca nie posiadający zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS i US).

 

 

Jakie są obowiązki organizatora stażu?

 • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu,
 • zapoznanie bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
 • zapewnienie bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunku odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników,
 • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • szkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydzielenie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
 • zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych,
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • wystawienie osobie bezrobotnej po zakończeniu stażu opinii zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

 

 

Kto może zostać skierowany do odbycia stażu?

Pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w stażu przysługuje osobom będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osobom:

 • bezrobotnym do 30 roku życia,
 • bezrobotnym długotrwale,
 • bezrobotnym powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotnym korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • bezrobotnym niepełnosprawnym.

 

Przy rozpatrywaniu Wniosku Organizatora o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu będą brane pod uwagę:

 

 • bieżące możliwości finansowe PUP w Świnoujściu
 • kompletność informacji zawartych we wniosku oraz załączonych dokumentów
 • realna możliwość zatrudnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po okresie zakończenia stażu, lub powierzenia jej innej pracy zarobkowej,
 • przebieg dotychczasowej współpracy wnioskodawcy z tutejszym Urzędem Pracy, w szczególności wywiązywanie się z poprzednich umów,
 • rodzaj i zakres zadań proponowanych przez Pracodawcę w harmonogramie stażu.

 

Dodatkowe informacje:

 

 • w okresie trwania stażu Organizator stażu nie ponosi żadnych kosztów wynagrodzenia stażysty, ponieważ stażysta otrzymuje wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy stypendium stażowe, od którego Urząd opłaca także składki na ubezpieczenia społeczne,
 • bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego Organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż,
 • opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 645 z póżn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r. nr 142, poz. 1160)
 

Więcej informacji, aktualne oferty stażowe oraz druki do pobrania są dostępne na naszej stronie internetowej: www.caz.swinoujscie.pl/staze/

 Katarzyna Rajner 

⇒ tel. 91 321 97 55, pokój nr 2

 refundacje@pup.swinoujscie.pl

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Rajner
Udostępnił:
. .
(2005-02-09 14:06:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Kamila Tur-Jeziorska
(2016-08-10 09:52:08)
 
 
ilość odwiedzin: 553319

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X