☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Świnoujście
Herb PUP Świnoujście

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Roboty_publiczne.txt

Do wykonywania robót publicznych mogą być kierowane osoby według art. 49 pkt. 2-7 z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm./:

 • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jednego dziecka do 18 roku życia,
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.

Bezrobotni, o których mowa w art. 49 pkt 1 i 2, (pkt.1- bezrobotnych do 25 roku życia, pkt.2 - bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka), a także bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Roboty publiczne nie mogą być organizowane przez pracodawcę w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008", oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.

Szczegółowe warunki zatrudnienia i refundacji określa umowa zawarta z pracodawcą.

Do odbywania robót publicznych u Pracodawcy podlegającemu przepisom o pomocy publicznej może zostać skierowana osoba bezrobotna mieszcząca się zarówno w kategorii osób wskazanych w art. 49 pkt. 2-7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm./, jak i art. 2 pkt 18 i 19 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) /Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3/;

Według art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) /Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3/ pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji to osoba, która:

 • jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy, lub
 • nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, lub
 • jest w wieku ponad 50 lat, lub
 • jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę, lub
 • pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość, lub
 • jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

Według art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) /Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3/ pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji to osoba, która jest: bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.

Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudnił skierowanych bezrobotnych z art. 49 pkt 2-7, a także bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczonego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t. j. Dz.U. 2017 r., poz. 1065 z późn.zm./,
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne /Dz.U. z dnia 16 stycznia 2009 r. Nr 5, poz. 25/.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 1 lub pod numerami telefonów 91 321 97 52.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

Refundacja części kosztów poniesionych przez Przedsiębiorcę na zatrudnienie osób skierowanych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych stanowi pomoc publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji określa rozdział I, art. 40 w rozdziale II oraz rozdział III rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) /Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3/ jest udzielana zgodnie z jego przepisami.

Pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielana, jeżeli utworzone miejsce pracypowoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy oraz liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.

Nie jest wymagane spełnienie warunku dotyczącego wzrostu netto ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy w przypadkach określonych w art. 40 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3/b) w przypadku, gdy rekrutacja takich pracowników w danym przedsiębiorstwie, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, nie powoduje wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie, a powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów ma być:

 • dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy,
 • niepełnosprawność,
 • przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy,
 • zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatu.

W przypadku gdy kwota udzielonej pomocy, na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne /Dz.U. z dnia 16 stycznia 2009 r. Nr 5, poz. 25/, w jednym roku dla jednego przedsiębiorstwa przekroczy kwotę 5 mln euro, jest konieczne dokonanie indywidualnej notyfikacji planu udzielenia pomocy.

Na rzecz Przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.

Pracodawca, z którym zostanie zawarta umowa o zorganizowanie robót publicznych zobowiązany jest do zatrudniania w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego.

Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Podstawy prawne:

 • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej /Dz.U. 2008 r. Nr 93, poz. 585 z późn. zm./,
 • Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) /Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3/.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 1 lub pod numerami telefonów 91 321 97 52.

Wytworzył:
Udostępnił:
. .
(2005-02-09 13:59:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Rajner
(2017-11-16 10:30:18)
 
 
ilość odwiedzin: 553314

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X