☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Świnoujście
Herb PUP Świnoujście

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prace_interwencyjne.txt

Organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) oraz przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:

 • partiami lub organizacjami politycznymi;
 • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich;
 • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy;
 • organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy;
 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;
 • kościołami lub związkami wyznaniowymi z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. Nr 96, poz.873 z póź, zm.);
 • przedstawicielstwami państw obcych.

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawcę w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008", oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

Dla celów pomocy dla zagrożonych przedsiębiorstw,MŚP uważa się za zagrożone przedsiębiorstwo, jeżeli spełnia następujące warunki:

 1. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub
 2. w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki - jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub
 3. bez względu na rodzaj spółki, jeżeli zgodnie z prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności.
 4. jeżeli przedsiębiorstwo działa krócej niż trzy lata, uważa się je za zagrożone, jeżeli zgodnie z prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności.

Refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych może otrzymać pracodawca, który złoży odpowiedni wniosek o organizację prac interwencyjnych do wybranego Powiatowego Urzędu Pracyz wymaganymi załącznikami, określonymi we wniosku. Szczegółowe warunki zatrudnienia i refundacji określa umowa zawarta z pracodawcą

Do odbywania prac interwencyjnych u Pracodawcy podlegającemu przepisom o pomocy publicznej może zostać skierowana osoba bezrobotna mieszcząca się zarówno w kategorii osób wskazanych wart. 49 Ustawyz dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm./, jak i art. 2 pkt 18 i 19 RozporządzeniaKomisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) /Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3/;

Według art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm./:

 • bezrobotnych do 25 roku życia;
 • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
 • którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
 • bezrobotnych niepełnosprawnych

Według art. 2 pkt 18 RozporządzeniaKomisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) /Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3/ pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji to osoba, która:

 • jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy, lub
 • nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, lub
 • jest w wieku ponad 50 lat, lub
 • jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę, lub
 • pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość, lub
 • jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

Według art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) /Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3/ pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji to osoba,, która jest:

 • o bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące

W zależności od kategorii osób kierowanych do pracy tj. "znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" pracodawcy przysługuje refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych:

 1. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, o których mowa w art. 49 niniejszej ustawy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (art. 51 ust. 1).
 2. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, o których mowa w art. 49 niniejszej ustawy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną(art. 51 ust. 2).
 3. 3. Starosta może dokonywać, w zakresie i na zasadach określonych w ust. 1, zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych, o których mowa w art. 49 niniejszej ustawy, w ramach prac interwencyjnych, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia (art. 51 ust. 3).
 4. Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, o którym mowa w art. 49 niniejszej ustawy, kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (art. 56 ust. 1).

  Refundacja przez okres 12 miesięcy przysługuje następującej kategorii osób bezrobotnym:

  • bezrobotnym do 25 roku życia;
  • bezrobotnym długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
  • bezrobotnym powyżej 50 roku życia;
  • bezrobotnym, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
  • bezrobotnym niepełnosprawnych.
 5. 5. Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 18 miesięcy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, o którym mowa w art. 49 niniejszej ustawy, kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc (art. 56 ust. 2).
 6. Starosta może skierować bezrobotnych, w wieku ponad 50 lat, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy oraz dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne(art. 59 ust. 1).
 7. Starosta może skierować bezrobotnych, w wieku ponad 50 lat, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych u pracodawcy przez okres do 4 lat i dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia (art. 59 ust. 2).
 8. Starosta, kierując bezrobotnych w wieku ponad 50 lat, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych, może zrefundować przedsiębiorcy koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych do tych prac bezrobotnych (art. 59 ust. 3).

Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych są kierowani bezrobotni, którzy:

 1. spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
 2. nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia(art. 59 ust. 4).

Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku (art. 51 ust. 4).

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm./,
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne /Dz.U. z dnia 16 stycznia 2009 r. Nr 5, poz. 25/.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 1 lub pod numerami telefonów 91 321 22 89 wew. 38 oraz 91 321 07 75 wew. 38.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

Refundacja części kosztów poniesionych przez Przedsiębiorcę na zatrudnienie osób skierowanych w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji określa rozdział I, art. 40 w rozdziale II oraz rozdział III rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) /Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3/ jest udzielana zgodnie z jego przepisami.

Pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielana, jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto

 • ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy oraz
 • liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.

Nie jest wymagane spełnienie warunku dotyczącego wzrostu netto ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy w przypadkach określonych w art. 40 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3/b) w przypadku, gdy rekrutacja takich pracowników w danym przedsiębiorstwie, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, nie powoduje wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie, a powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów ma być:

 • dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy,
 • niepełnosprawność,
 • przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy,
 • zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatu

Kosztami pracodawcy kwalifikującymi się do objęcia pomocą w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji są ponoszone przez pracodawcę koszty płac nowych pracowników, na które składają się:

 1. wynagrodzenia brutto oraz
 2. opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne za okres 12 miesięcy w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz za okres 24 miesięcy w przypadku pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji.

Maksymalna intensywność pomocy brutto udzielana na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji nie może przekroczyć 50%kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych powyżej.

Intensywność pomocy jest ustalana jako stosunek kwoty refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, poniesionych przez Pracodawcę w okresie 12 lub 24 miesięcy na wynagrodzenia brutto oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.

Pomoc w ramach prac interwencyjnych nie może być przyznana jeżeli dotyczy działalności prowadzonej:

 • w sektorze górnictwa węgla, w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego /Dz.U. UE L 205 z 02.08.2002 r., str. 1, z późn. zm.: Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t.2, str. 170/,
 • działalności związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, która jest uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, w przypadkach gdy:
  • o wysokość pomocy jest udzielana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę objętego pomocą, lub
  • o przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców

W przypadku gdy kwota udzielonej pomocy, na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne /Dz.U. z dnia 16 stycznia 2009 r. Nr 5, poz. 25/, w jednym roku dla jednego przedsiębiorstwa przekroczy kwotę 5 mln euro, jest konieczne dokonanie indywidualnej notyfikacji planu udzielenia pomocy.

Na rzecz Przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.

Pracodawca, z którym zostanie zawarta umowa o zorganizowanie prac interwencyjnych zobowiązany jest do zatrudniania w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego:

 1. Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych,
 2. Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Podstawy prawne:

 • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej /Dz.U. 2008 r. Nr 93, poz. 585 z późn. zm./,
 • Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) /Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3/

 

Wytworzył:
Udostępnił:
. .
(2005-02-09 13:45:37)
Ostatnio zmodyfikował:
. .
(2011-03-29 10:38:21)
 
 
ilość odwiedzin: 553326

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X